خانه
 
عنوان صفحه
پارس آنلاین

 پیش شماره های فعال در رشت (گیلان)

 

تاریخ واگذاری سرویس پیش شماره ها نام مرکز مخابرات
هم اکنون
٧٢٧ ۷۲۸       
بلوار گیلان
هم اکنون
۶۶٠ ۶۶۱  ۶۶۶    
رو بیاتی
هم اکنون
٣٣٨        
شهر صنعتی
هم اکنون
۲۲۲ ۲۲٣ ۲۲۴ ۲۲۵ ٢٢۶
شهدا
هم اکنون
۳۲۱ ٣۲۲ ٣۲٣ ۳٢۴   
قندی
هم اکنون
۸۸۲ ۸۸٣ ٨٨۴  ۸۸۵  
فلاح محمدی
هم اکنون
۵۵٠ ۵۵١ ۵۵٢ ۵۵۳ ۵۵۴
۵۵۵  ۵۵۷      
میرزا کوچک خان
هم اکنون
٧٢٢ ٧٢۳ ٧٢۴    
PC گلسار
هم اکنون
٧٧٢ ٧٧۳ ٧٧۵ ٧٧۶  
محبی گلسار
هم اکنون
۴۲۲ ۴۲٣ ۴۲۴  
نهی قناد
 

 نمایندگی پارس آنلاین در رشت (گیلان)

   

نام شرکت :

 شرکت پارس وی

مدیر عامل :

 مهدی حاجی کریمیان

پست الکترونیک :

 rasht_parsway@reseller.parsonline.net

تلفن :

  ۹ - ۷٢۷۰۰۰٨  و ٨-۷۲۷۷۶۶۲ - ٠١٣١

فکس :

  ۷۲۷۷۶۶۴- ٠١٣١

آدرس :

 رشت، گلسار، خیابان استاد معين، ساختمان مهر، طبقه دوم