خانه
 
عنوان صفحه
پارس آنلاین

پیش شماره های فعال در کرج

 

تاریخ واگذاری سرویس پیش شماره ها نام مرکز مخابرات
هم اکنون
۳۲۵۰ ۳۲۵۱ ۳۲۵۲ ۳۲۵۳ ۳۲۵۴ ۳٢۵۵
آیت ا.. طالقانی
هم اکنون
۳٣٢٠ ۳٣٢١ ۳٣٢۶ ۳٣٢٩
امیرکبیر
هم اکنون
٣۴۵٠ ٣۴۵۱ ٣۴۵۲ ٣۴۵۵ ٣۴۵۶ ٣۴۵٧
٣۴۵٨
ثار الله (حصارک)
هم اکنون
٣۶۶٠ ٣۶۶١ ٣۶۶٣ ٣۶۶۴ ٣۶۶۵  
خاتم الانبیاء (فردیس 2)
هم اکنون
۳۶٨٠
خوش طینت
هم اکنون
۶۵١۰ ۶۵١١ ۶۵١۴ ۶۵١۵ ۶۵١۶ ۶۵١۷
۶۵١۹    
دکتر حسابی
هم اکنون
۳۶١٠  
شهدای گرمدره
هم اکنون
۳۴٨٠ ۳۴٨١ ۳۴٨۲
شهید آوینی
هم اکنون
۳۳۴۰ ۳۳۴۱
شهید آثاری
هم اکنون
۳۴۲۰ ٣۴۴۰ ٣۴۴۱ ٣۴۴۲ ٣۴۴۳ ٣۴۴۴
٣۴۴۵ ٣۴۴۶ ٣۴۴۷
شهید رجایی
هم اکنون
۳٢٧٠ ۳٢٧١ ۳٢٧٢ ۳٢٧٣ ۳٢٧۴ ۳٢٧۵
۳٢٧٧
شهید رشیدی
هم اکنون
٣۶۵٠ ٣۶۵١ ٣۶۵٢ ٣۶۵٣ ٣۶۵۴ ٣۶۵۵
٣۶۵٧ ٣۶۵٩
شهید صدوقی (فردیس 1 )
هم اکنون
۳۴٣٠ ۳۴٣١ ۳۴٣٢ ۳۴٣٣ ۳۴٣۴
شهید غیاثی
هم اکنون
۳۳۵۰ ۳۳۵۱ ۳۳۵۲ ۳۳۵۳
شهید فهمیده
هم اکنون
۳۴٧٠ ۳۴٧١        
شهید قندی
هم اکنون
۳۲۸۰ ۳۲۸۱ ۳۲۸۲
شهید کاظمی
هم اکنون
۳٣٣٠ ۳٣٣١ ۳٣٣٢    
قائم
هم اکنون
۳۶٣٠ ۳۶٣١ ۳۶٣٢ ۳۶٣٣
کریم زاده
هم اکنون
۳٢٣٠ ۳٢٣١ ۳۲۳۲
کوثر کلاک
هم اکنون
۳٧٣٠ ۳٧٣١  
ماهدشت
هم اکنون
۳۶۲۰ ۳۶۲۱
مشکین دشت
هم اکنون
۳۶٧٠ ۳۶٧٧  
مهندسی زراعی
هم اکنون
۳۲۲۰ ۳۲۲۱ ۳۲۲۲ ۳۲۲۳ ۳۲۲۴ ۳۲۲۵
۳٢٢۶ ۳٢٢٧ ۳۲۲۸ ۳۲۲٩
نصر آبادی
 
 

نمایندگی پارس آنلاین در کرج

دفتر پارس آنلاین در کرج

مدیر :

 سید محسن صادق پور

پست الکترونیک :

karaj_office@parsonline.net

وب سایت :

 http://www.parsonline.com

تلفن :

  ٣٣١۹۴۰۰۰ - ۰٢۶

فکس :

 ٣٣١۹۴۰۰١ و ٣٣۵١۰۹۵٢ - ۰٢۶
آدرس:   کرج، ۴۵ متری گلشهر، ابتدای خیابان بزرگمهر، جنب مرکز مخابرات شهید فهمیده، پلاک٢