خانه
 
عنوان صفحه
پارس آنلاین

 پیش شماره های فعال در اردبیل ( اردبیل )

 

تاریخ واگذاری سرویس پیش شماره ها نام مرکز مخابرات
هم اکنون
٦٦١ ٦٦٢ ٦٦٣    
بعثت
هم اکنون
۴۴۴ ۴۴۵ ۴۴٦    
خاتم النبیین
هم اکنون
٧٧١ ٧٧٢  ۷۷۳    
حافظ
هم اکنون
٨٨۴        
سینا
هم اکنون
٣٣٣ ٣٣۵ ٣٣۶    
شهید بهشتی
هم اکنون
۵۵١ ۵۵٢    
شهید باکری
  هم اکنون
٢٢٣ ٢٢۴ ٢٢۵ ٢٢٦  
شهید قندی
هم اکنون
٧٧٣ ٧٧۴      
کارشناسان
هم اکنون
۷۷۳ ۷۷۴ ۶۶۴
مقدس اردبیلی
هم اکنون
٨٨١ ٨٨٢ ٨٨٣    
ولیعصر
 

 نمایندگی پارس آنلاین در اردبیل ( اردبیل )

نام شرکت :

 پارسان اردبیل لین

مدیر عامل :

 مهدی معصوم زاده

پست الکترونیک :

 info@pars-online.ir
 Ardebil_parsonlin@reseller.parsonline.net

وب سایت :

 http://www.pars-online.ir

تلفن :

 ۶ الی ٢٢۴١٣٠٢ - ٠۴۵١

فکس :

 ۴۲۶۲۴۲۲ - ٠۴۵١

آدرس :

 اردبیل، چهارراه امام خمینی، ساختمان صدر، طبقه سوم