خانه
 
عنوان صفحه
پارس آنلاین
 

 پیش شماره های فعال در اراک ( مرکزی )

تاریخ واگذاری سرویس پیش شماره ها نام مرکز مخابرات
هم اکنون
۳۳۲۴ ۳۲۲۵ ۳۲۲۶ ۳۲۲۷ ۳۲۲۸
شهید باهنر
هم اکنون
۳۳۶۶ ۳۳۶۷ ۳۳۶۸ ۳٣۶۹  
شهید پاگلی
هم اکنون
۳۳۱۲ ۳۳۱۳ ۳۳۱۴    
شهید رضایی ۱
هم اکنون
۳۴١۳      
شهید رضایی ٢
هم اکنون
۳۲۲۱ ۳۲۲۲ ۳۲۲۳ ۳۲۲۴  
شهید علیزاده
هم اکنون
۳۲۷۶ ۳۲۷۷ ۳۲۷۸ ۳۲۷۹  
مالک اشتر
هم اکنون
۳۸۶٢        
مهاجران
 

 نمایندگی پارس آنلاین در اراک ( مرکزی )

نام شرکت :

 جهان نما ( پارسيان ايده پرداز اراک )

مدیر عامل :

 شهرام هاشميون

پست الکترونیک :

 arak_parsian@parsonline.net

تلفن :

  ٣٢٢۴٨١۵۰ - ۰٨۶

فکس :

  ٣٢٢۴٨١۵۰ - ۰٨۶
تلفن پشتیبانی :  ٣٢٢۴۷۹۹٨ و ٣٢٢۴۹٢۹٨ - ۰٨۶

آدرس :

اراک، خیابان شهيد رجائي، خیابان هفده شهريور، شماره ۴٩٩۵، کدپستی: ٣٨١٣٨۴۴٩٩۵