سرویس اینترنت پرسرعت 2Mbps با ترافیک 4GB + 4GB ترافیک داخلی

قیمت نهایی سرویس به همراه عوارض و مالیات بر ارزش افزوده

قیمت سرویس: 0

قیمت بسته های انرژی انتخابی:

عوارض و مالیات بر ارزش افزوده: 0

جمع کل: 0