خانه
 
خدمات
 
تلفن بین الملل
 
تلفن های شبکه
تلفن های شبکه
 
     
شماره تلفن های سرویس تلفن بین الملل
 تهران

9712100 , 9711211 ( سرویس تلفن بدون پین )

82207  (تلفن امورمشترکین تهران)

9092304400  (شماره تلفن شبکه هوشمند تلفن بین الملل )

کرج

33194000 - 026 (شماره تلفن امور مشترکین)

9714412 - 026 ( سرویس تلفن بدون پین )