خانه
 
خدمات
 
Dial-Up ، اینترنت هوشمند
شماره تلفن های شبکه
 
     

شماره تلفن های شبکه اینترنت در استان تهران
9718100
9712288

شماره تلفن های شبکه اینترنت در استان البرز
026 - 9714602

شماره تلفن های شبکه اینترنت هوشمند استان تهران
9092303300

9092302200

9092302700

شماره تلفن های شبکه اینترنت هوشمند استان البرز
9092323300

شماره تلفن های سرویس تلفن بین الملل استان تهران
9712100 , 9711211

شماره تلفن های سرویس تلفن بین الملل استان البرز
026 - 9714412

شماره تلفن های شبکه تلفن هوشمند استان تهران
9092304400

شماره تلفن فروش و پشتیبانی در استان تهران
82207

شماره تلفن فروش و پشتیبانی در استان البرز
026 - 33194000