خانه
 
خدمات
 
مرکز داده ها
 
فهرست خدمات گروه شرکتهای پارس آنلاین
فهرست خدمات گروه شرکتهای پارس آنلاین
 
     


برخی از خدمات گروه شرکتهای پارس آنلاین به سازمانها و شرکتها به شرح زیر می باشند.
 
•  خدمات ارتباط اختصاصی بدون سیم Dedicated Wireless
•  خدمات اینترنت پرسرعت ADSL2+ تجمیعی
•  خدمات مرکز داده ها Data Center شامل: