خانه
 
خدمات
 
ADSL
پیش شماره های فعال تهران
 تاریخ واگذاری سرویس

پیش شماره ها مرکز مخابرات نام مجتمع مسکونی/تجاری
هم اکنون
۹۲۳۴      
سلمان فارسی آتی ساز
هم اکنون   جماران آبشار
هم اکنون   حافظ امجد
هم اکنون   جماران صبا
هم اکنون   فرمانیه فرمانیه
هم اکنون   فرمانیه کوه نور
هم اکنون   شهید کلانتری کیان
هم اکنون   سلمان فارسی ماهان


تاریخ واگذاری سرویس

پیش شماره ها نام مرکز مخابرات

منطقه ۲ مخابرات

هم اکنون
٢٢٠١ ٢٢٠٢ ٢٢٠٣ ٢٢٠۴
۲۲۰۵ ٢٢۶۵ ٢٢۶۶ ٢۶٢٠
٢۶٢١ ٢۶٢۶    
استقلال
هم اکنون
٢٢١٢      
بوعلی
هم اکنون
٢٢۵۴ ٢٢۵۵ ٢٢۵۶ ٢٢۵٧
٢٢۵٨ ٢٢۵٩ ٢٢٧۶ ٢٢٧٧
٢٢٧٨ ٢۶۶۵    
پاسداران
هم اکنون
٢٢٢٨ ٢٢٢٩ ٢٢٨٠ ٢٢٨١
٢٢٨٢ ٢٢٨۳ ۲۶۱۰ ٢۶١١
٢۶١٢ ٢۶١٣ ٢۶١۴ ۲۶۶۰
جماران
هم اکنون
٢٢٠۶ ٢٢٠٧ ٢٢٠٨ ٢٢٠٩
٢٢١١ ۲۲۱۳ ٢٢٣۴ ٢٢٣۶
٢٢٣۵ ٢٢٣٧ ٢٢٣٨ ۲۶۴۵
سلمان فارسی
هم اکنون
٢٢٩٣ ٢٢٩۴ ٢٢٩۵ ٢٢٩۶
۲۲۹۷ ٢٢٩٨    
شهید لطیفی
هم اکنون
۲۲۰۰ ۲۲۶۰ ۲۲۶۱ ۲۲۶۲
۲۲۶۳ ۲۲۶۴ ۲۶۶۰  
شهید باهنر
هم اکنون
٢٢٣٠ ٢٢٣١ ٢٢٣٢ ٢٢٣٣
٢٢۵٠ ٢٢۵١ ٢٢۵٢ ٢٢۵٣
۲۶۳۰ ۲۶۳۱ ۲۶۳۲ ۲۶۳۳
شهید تندگویان
هم اکنون
۲۲۷۰ ۲۲۷۱ ۲۲۷۲ ۲۲۷۳
۲۲۷۴ ۲۲۷۵ ٢٦٨۵  
شهید دستغیب
هم اکنون
٢٢١٧ ۲۲۱۸ ٢۲۴٠ ۲۲۴١
۲۲۴۲ ۲۲۴۳ ٢۶٨٠
شهید جعفری
هم اکنون
۲۲۲۰ ۲۲۲۱ ۲۲۲۳ ۲۲۲۴
۲۲۶۷ ٢٢۶٨ ۲۲۶۹  
شهید غریبی
هم اکنون
٢٢٢٢ ٢٢٢۵ ٢٢٢۶ ٢٢٢٧
٢٢٩٠ ٢٢٩١ ٢٢٩٢ ۲۶۴۰
۲۶۴١ ۲۶۴۲
شهید قدوسی
هم اکنون
٢٢٨۴ ٢٢٨۵ ٢٢٨۶ ٢٢٨٧
٢٢٨٨ ٢٢٨٩    
شهید مفتح
هم اکنون
٢٢١٩ ٢۲۴۴ ۲۲۴۵ ۲۲۴۶
٢٢۴٧ ٢٢۴٨ ۲۲۴۹  
شهید محلاتی

منطقه ۳ مخابرات

هم اکنون
۳۳۰۰ ۳۳۰۱ ٣٣٠٢ ۳۳۰۳
٣٣٠۴ ۳۳۴۳ ٣٣۶٨ ٣٣۶٩
۳۳۷۰ ۳۳۷۱ ۳۳۷۲ ۳۳۷۳
الغدیر
هم اکنون
۳۳۲۵ ۳۳۳۰ ۳۳۳۱ ۳۳۳۲
۳۳۳۳ ۳۳۳۴ ۳۳۳۵ ٣۶۶٠
۳۳۷۸ ۳۳۷۹
پیروزی
هم اکنون
۳۳۰۵ ٣٣٠۶ ۳۳۰۸ ۳۳۰۹
۳۳۱۰ ۳۳۱۶ ۳۳۱۷ ۳۳۱۸
۳۳۱۹
آیت ا... اشرفی اصفهانی
هم اکنون
۳۳۶٠ ۳۳۶۱ ٣٣۶٢ ۳۳٨٨
۳۳٨٩
شهید درزی
هم اکنون
٣٣١٢ ٣٣١٣ ٣٣۴۴ ٣٣۵٠
٣٣۵١ ٣٣۵٢ ٣٣۵۴ ٣٣۵۵
٣٣۵۶      
شهید دیالمه
هم اکنون
۳۳۳٧ ۳۳۳٨ ۳۳۳٩ ٣۶۶۵
۳۳٧۴ ۳۳٧۵ ۳۳٧۶ ٣٣٧٧
شهید عرب سرخی
هم اکنون
٣٣۴۵ ٣٣۴۶ ٣٣۴٧ ٣٣۴٨
٣٣۴٩ ٣٣۵٧ ٣٣۶۴ ٣٣٨۶
٣٣٨٧ ۳۳۸۹
شهید مشهدی مهدی
هم اکنون
٣٣١١ ٣٣٩٠ ٣٣٩١ ٣٣٩٢
٣٣٩٣ ٣٣٩۴ ٣٣٩۵ ٣٣٩۶
٣٣٩٧ ٣٣٩٨ ٣٣٩٩ ٣۶۶١
ملت
هم اکنون
۳۳١۴ ۳۳١۵ ۳۳٢٠ ۳۳۶۴
۳۳۶۵ ۳۳۶۶ ۳۳٨۰ ۳۳٨١
۳۳٨٢ ۳۳٨۳ ۳۳٨۴ ۳۶۰۵
هجرت

منطقه ۴ مخابرات

هم اکنون
۴۴٠٠ ۴۴٠١ ۴۴٠۲ ۴۴٠٣
۴۴٠۴ ۴۴٠۵ ۴۴٠۶ ۴۴٠٧
۴۴٠۸ ۴۴٠٩ ۴۴۹۵ ۴۴۹۶
آیت ا.. کاشانی
هم اکنون
۴۴۴۰ ۴۴۴۱ ۴۴۴۲ ۴۴۴۳
۴۴۴۴ ۴۴۴۵ ۴۴۴۶ ۴۴۴۷
۴۴۴۸ ۴۴۴۹ ۴۴۶۰ ۴۴۶۱
۴۴۶۲
پیام نور
هم اکنون
۴۴۵٠ ۴۴۵۱ ۴۴۵٢ ۴۴۵٣
۴۴۵۴ ۴۴۵۶ ۴۴۵۷ ۴۴۵۹
شهید توکلی
هم اکنون
۴۴۷۰ ۴۴۷۱ ۴۴۷۲ ۴۴۷۴
۴۴۷۳ ۴۴٧۵ ۴۴۷۶  
شهید حق شناس
هم اکنون
۴۴١٠ ۴۴١١ ۴۴١٢ ۴۴١۳
۴۴١۴ ۴۴١۵ ۴۴١۶ ۴۴١٧
شهید زارعی
هم اکنون
۴۴۲۰ ۴۴۲۱ ۴۴۲۲ ۴۴۲۳
۴۴۲۴ ۴۴۲۵ ۴۴۲۶ ۴۴۲۷
۴۴۲۸ ۴۴۲۹
شهید سعادتمند
هم اکنون
۴۴۶۳ ۴۴۶۴ ۴۴۶۵ ۴۴۶۶
۴۴۶۷ ۴۴۶۸ ۴۴۶۹  
شهید صالح طبری
هم اکنون
۴۴٨٠ ۴۴٨١ ۴۴٨٢ ۴۴٨٣
۴۴٨۴ ۴۴۸۵ ۴۴۸۶ ۴۴٨٧
شهید یزدان پناه
هم اکنون
۴۴۳۰ ۴۴۳۱ ۴۴۳۲ ۴۴۳۳
۴۴۳۵ ۴۴۳۶    
شهید کاظمیان

منطقه ۵ مخابرات

هم اکنون
۵۵٢۴ ۵۵٢۵ ۵۵٢۶ ۵۵٢٧
۵۵٢٨    
آیت ا... ایروانی
هم اکنون
۵۵۰۴ ۵۵۰۵ ۵۵۰۶ ۵۵۰٧
۵۵۰٨ ۵۵۰٩ ۵۵١٨ ۵۵٣۰
۵۵٣١ ۵۵٣٢ ۵۵٣٣ ۵۵٣۴
۵۵٣۵ ۵۵۴٧    
بعثت
هم اکنون
۵۵٠٠ ۵۵٠١ ۵۵٠٢
۵۵٠٣ ۵۵١۰ ۵۵۴۴ ۵۵۵٠
۵۵۵١ ۵۵۵٢ ۵۵۵٣ ۵۵۵۴
سیزده آبان
هم اکنون
۵۵۱۳ ۵۵١۴ ۵۵۱۷ ۵۵٧٠
۵۵٧١ ۵۵٧٢ ۵۵٧٣ ۵۵٧۴
۵۵٧۵ ۵۵٧۶ ۵۵٧٧ ۵۵٧٨
۵۵٧٩  
سید الشهدا
هم اکنون
۵١٠٨      
شهرک صنعتی سهند چهاردانگه
هم اکنون
۵۵٩٠ ۵۵٩١ ۵۵٩٢ ۵۵٩٣
۵۵٩۵ ۵۵٩۶ ۵۵٩٧  
شهید منتظری
هم اکنون
۵۵۴٠ ۵۵۴١ ۵۵۴٢ ۵۵۴٣
شهید نواب صفوی
هم اکنون
۵۵۴۶ ۵۵۶۴ ۵۵۶۵ ۵۵۶۶
۵۵۶٧ ۵۵۶٨    
شهید رمضانی
هم اکنون
۵۵٢٠ ۵۵٢١ ۵۵۲۲ ۵۵۲۳
شهید بختیاری
هم اکنون
۵۵٨٢ ۵۵٨٣ ۵۵٨۴ ۵۵٨۵
۵۵٨۶ ۵۵۸۸
شهید خوشقدم
هم اکنون
۵۵١۵ ۵۵١۶ ۵۵۵۷ ۵۵۵۸
۵۵۵۹ ۵۵۶۰ ۵۵۶۱ ۵۵۶۲
۵۵۶۳ ۵۵۶۹ ۵۵۸۰ ۵۵۸۱
۵۵۸۹
شهید قندی
هم اکنون
۵۵٣۶ ۵۵٣٧ ۵۵٣٨ ۵۵٣٩
۵۵۴٨ ۵۵۴٩    
مهدیه

منطقه ۶ مخابرات

هم اکنون
۶۶۱۰ ۶۶۳۹ ۶۶۶۰ ۶۶۶۱
۶۶۶۲ ۶۶۶۳ ۶۶۶۴ ۶۶۶۵
۶۶۶۶ ۶۶۶٨ ۶۶۶۹  
ابوذر
هم اکنون
۶۶۱۲ ۶۶۴۲ ۶۶۴۳ ۶۶۵۶
۶۶۵۷ ۶۶۵۸ ۶۶۵۹ ۶۶۹۰
۶۶٩۱ ۶۶٩٢ ۶۶٩۳ ۶۶٩۴
توحید
هم اکنون
۶۶۳۴ ۶۶۷۰ ۶۶۷۱ ۶۶۷۲
۶۶۷۳ ۶۶۷۴ ۶۶۷۵ ۶۶۷۶
حافظ
هم اکنون
۶۶۴۰ ۶۶۴۱ ۶۶۴۵ ۶۶۴۶
۶۶۴۷ ۶۶۴۸ ۶۶۴۹ ۶۶۹۵
۶۶۹۶ ۶۶۹۷ ۶۶۹۸  
دانشگاه
هم اکنون
۶۶۱٨ ۶۶٢۵ ۶۶٢۶ ۶۶٢٧
۶۶۲۸
شهید بخششی
هم اکنون
۶۶۵٠ ۶۶۵١ ۶۶۵٢ ۶۶۵٣
۶۶۵۴ ۶۶۵۵    
شهید چمران
هم اکنون
۶۶۰۰ ۶۶۰۱ ۶۶۰۲ ۶۶۰٣
۶۶۰۴ ۶۶۰۵ ۶۶۰۶ ۶۶٠٧
۶۶٠٨ ۶۶٠٩    
شهید فرد اسدی
هم اکنون
۶۶٢۰ ۶۶٢١ ۶۶٢٢ ۶۶٢۳
۶۶٢۴ ۶۶٢٩ ۶۶٣٠ ۶۶٣۱
۶۶۳۲
شهید کرمی
هم اکنون
۶۶١۵ ۶۶١٩ ۶۶۳۵ ۶۶۳۶
۶۶۳۷ ۶۶٣٨ ۶۶۸۳ ۶۶۸۴
۶۶۸۵ ۶۶۸۶ ۶۶۸۷ ۶۶۸۸
۶۶۸۹
مالک اشتر
هم اکنون
۶۶٧٨ ۶۶٧٩ ۶۶٨۰ ۶۶٨١
۶۶٨٢


محسنیان

منطقه ۷ مخابرات

  هم اکنون
۷۷۱۵ ٧٧۱۶ ٧٧١٧ ۷۷۴۰
۷۷۴۱ ۷۷۴۲ ۷۷۴۳ ۷۷۴۶
۷۷۴۷ ۷۷۴۸ ۷۷۹۸  
امامت
  هم اکنون
۷۷۰۴ ۷٧۰۵ ۷٧۰۶ ٧٧٠٧
٧٧٠۸ ۷٧۳۶ ۷٧۳۷ ۷٧۳۸
شهدای گمنام
هم اکنون
۷٧۰۰ ۷٧۰۱ ۷٧۳۰ ۷٧۳۱
شهید آل اسحاق
هم اکنون
٧٧٢۵ ۷۷۲۶ ۷۷۲۸ ٧٧۶٩
٧٧۸۱ ٧٧۸٢ ٧٧۸۳ ٧٧۸۴
٧٧٩٩      
شهید آیت
هم اکنون
٧٧١١ ٧٧١٢ ۷۷۱۴ ٧٧۳٢
٧٧۳۳ ٧٧۳۴ ٧٧۳۵ ٧٧٣٩
٧٧٧٨ ۷۷۷۹ ٧٧۹۶  
شهید اکبری
هم اکنون
۷۷۱۳ ٧٧١٨ ٧٧۱۹ ٧٧٢۰
۷۷۲۱ ۷۷۲۲ ۷۷۲۳ ۷۷۲۴
٧٧٢٧ ٧٧۴۴ ٧٧۴۵ ٧٧۴۹
٧٧۸۰ ٧٧۸۹
شهید حکمت شعار
هم اکنون
٧٧٢۹ ٧٧٧۰ ٧٧٧۱ ٧٧٧٢
۷۷۷۳ ٧٧٧۴ ٧٧۸۶ ٧٧۸٧
٧٧۸۸
شهید عاطف
هم اکنون
٧٧۵۴ ٧٧۵۵ ٧٧۵۶ ٧٧۵٧
٧٧۵٨ ٧٧۵۹    
شهید نظری
هم اکنون
٧٧٩٠ ٧٧٩١ ٧٧٩٢ ٧٧٩٣
٧٧٩۴ ٧٧٩۵ ٧٧٩٧  
نبوت
هم اکنون
۷٧۵۰ ۷٧۵۱ ۷٧۵۲ ۷٧۵۳
۷٧۶۰ ٧٧۶۱ ٧٧۶٢ ۷٧۶۳
۷٧۶۴ ۷٧۶۵ ٧٧۶٧ ۷۷۶۸
ولیعصر

منطقه ۸ مخابرات

هم اکنون
۸۸۵۰ ۸۸۵۱ ۸۸۵۲
۸۸۵۳ ٨٨۵۴ ۸۸۷۳ ۸۸۷۴
۸۸۷۵ ۸۸۷۶
آزادگان
هم اکنون
٨٨١۴ ۸۸۳۰ ۸۸۳۱ ۸۸۳٢
۸۸۳۳ ۸۸۳۴ ۸۸۸۱ ۸۸۸۲
۸۸۸۳ ۸۸۸۴ ٨٨٨۶  
شهدای هفت تیر
هم اکنون
٨٨۴٠ ٨٨۴١ ٨٨۴٢ ٨٨۴٣
٨٨۴۴ ٨٨۴۵ ٨٨۴۶ ٨٨۴٧
۸۸۴۸
شهید بهشتی
هم اکنون
۸۸۸۰ ۸۸۸۹ ۸۸۹۰ ۸۸۹۱
۸۸۹۲ ۸۸۹۳ ۸۸۹۴  
شهید رجایی
هم اکنون
۸۸۹۵ ٨٨٩۶ ٨۸٩٧ ۸۸٩٨
۸۸٩٩      
شهیدمدنی
هم اکنون
٨٨۱٠ ۸۸۵۵ ۸۸۷۰ ۸۸۷۱
۸۸۷۲      
شهید مطهری
هم اکنون
٨۶٠١ ٨٨٢٣ ۸۸۲۴ ۸۸۲۵
۸۸۲۶ ۸۸۲۷ ۸۸۲۸
شهید نصرالهی
هم اکنون
۸۸۰۷ ۸۸۰۸ ۸۸۰۹ ۸۸۳۶
۸۸۳۷ ٨٨٣٨ ٨٨۵۶ ۸۸۵٧
۸۸۵٨ ٨٨۵٩ ٨٨۶٨ ٨٨۶٩
شهید نهری
هم اکنون
۸۸۰۳ ۸۸۰۴ ۸۸۰۵ ۸۸۰۶
۸۸٢۱ ۸۸۶۰ ۸۸۶۱ ۸۸۶۲
شیخ فضل الله نوری
هم اکنون
٨٨١۹ ٨٨٢٠ ۸۸۶۴ ٨٨۶۵
۸۸۶۶ ٨٨۶٧ ۸۸٧٧ ۸۸٧٨
۸۸٧٩ ٨٨٨۵ ۸۸٨٧ ٨٨٨٨
شهید کلانتری
هم اکنون
٨٨٠٠ ٨٨٠١ ٨٨٠٢ ٨٨٣٣
٨٨٣۵ ٨٨۶٣  
قدس