خانه
 
اخبار
هدیه سرعت بالاتر در سرویس های نامحدود
 
     

چرا هدیه سرعت بالاتر؟

توضیحات مرحله اول:

16 برابر سرعت اولیه خریداری شده تا 5 گیگ حجم ترافیک اول

توضیحات مرحله دوم:

4 برابر سرعت اولیه خریداری شده تا 3 گیگ حجم ترافیک دوم

توضیحات مرحله سوم:

بعد از 8 گیگ حجم ترافیک مصرفی، سرعت خریداری شده تا پایان ماه


خرید سرویس >         سایر سرویس ها >هدیه سرویس های نامحدود در یک نگاه

• هدیه ترافیک سرویس های نامحدود افزایش یافته است.

توجه: سرویس های نامحدود 1024Kbps و 2048Kbps نیز با هدیه سرویس نامحدود ارائه خواهند شد.

• این هدیه هر 31 روز یک بار برای شما اختصاص یافته و در ابتدای هر دوره مجددا سرعت و ترافیک مشخص در ستون اول جدول (اولیه) را خواهید داشت.

• هدیه سرویس های نامحدود (U+)، مشمول هدیه شبانه (کسر یک سوم از ترافیک مصرفی از ساعت 2 بامداد الی 7 صبح) نخواهند شد.


توضیحات مرحله اول:

12 برابر سرعت اولیه خریداری شده تا 10 گیگ حجم ترافیک اول

توضیحات مرحله دوم:

4 برابر سرعت اولیه خریداری شده تا 6 گیگ حجم ترافیک دوم

توضیحات مرحله سوم:

بعد از 16 گیگ حجم ترافیک مصرفی، سرعت خریداری شده تا پایان ماه


خرید سرویس >
توضیحات مرحله اول:

8 برابر سرعت اولیه خریداری شده تا 20 گیگ حجم ترافیک اول

توضیحات مرحله دوم:

4 برابر سرعت اولیه خریداری شده تا 15 گیگ حجم ترافیک دوم

توضیحات مرحله سوم:

بعد از 35 گیگ حجم ترافیک مصرفی، سرعت خریداری شده تا پایان ماه


خرید سرویس >
توضیحات مرحله اول:

5 برابر سرعت اولیه خریداری شده تا 80 گیگ حجم ترافیک اول

توضیحات مرحله دوم:

3 برابر سرعت اولیه خریداری شده تا 40 گیگ حجم ترافیک دوم

توضیحات مرحله سوم:

بعد از 120 گیگ حجم ترافیک مصرفی، سرعت خریداری شده تا پایان ماه


خرید سرویس >
توضیحات مرحله اول:

3 برابر سرعت اولیه خریداری شده تا 160 گیگ حجم ترافیک اول

توضیحات مرحله دوم:

2 برابر سرعت اولیه خریداری شده تا 80 گیگ حجم ترافیک دوم

توضیحات مرحله سوم:

بعد از 240 گیگ حجم ترافیک مصرفی، سرعت خریداری شده تا پایان ماه


خرید سرویس >