خانه
 
اخبار
تا 24 برابر شانس بیش تر برنده شدن
 
     

با تمدید سرویس خود از تاریخ 1 آبان 1393 لغایت 30 آبان ماه 1393 در قرعه کشی روزانه 30 دستگاه تبلت شرکت کنید.

شرایط قرعه کشی:

تمام کاربران تهرانی که در این بازه یکی از سرویسهای حجمی 1Mbps و 2Mbps را تمدید کنند در این قرعه کشی شرکت داده خواهند شد.

در این قرعه کشی بسته به مدت قرارداد تمدیدی مطابق جدول زیر، امتیاز بیش تری به شرکت کنندگان تعلق گرفته و به تناسب آن شانس برنده شدن در قرعه کشی افزایش می یابد.

سرویس های 1024

سرویس مدت قرارداد امتیاز
POL-1024-4G یک ماهه 1
POL-1024-4G سه ماهه 3
POL-1024-4G شش ماهه 6
POL-1024-4G یکساله 12

سرویس های 2048

سرویس مدت قرارداد امتیاز
POL-2048-4G یک ماهه 2
POL-2048-4G سه ماهه 6
POL-2048-4G شش ماهه 12
POL-2048-4G یکساله 24کاربران گرامی

ضمن عرض تبریک به برندگان خوش‌شانس این قرعه کشی، نتایج به شرح زیر است.

>

تاریخ شماره عضویت نام و نام خانوادگی نام سرویس جایزه
93.08.01 131981 حمید داستار POL-2048-4G یکساله 20 درصد تخفیف تبلت Lenovo IdeaTab A5500
93.08.02 714340 اشکان صومعی POL-2048-4G یکساله 20 درصد تخفیف تبلت Lenovo IdeaTab A5500
93.08.03 704780 حامد حسنی POL-2048-4G یکساله 20 درصد تخفیف تبلت Lenovo IdeaTab A5500
93.08.04 680487 شهربانو شیرمحمد POL-1024-4G شش ماهه 10 درصد تخفیف تبلت Lenovo IdeaTab A5500
93.08.05 687637 مهرداد نیکزاد POL-2048-4G یکساله 20 درصد تخفیف تبلت Lenovo IdeaTab A5500
93.08.06 850469 مهدی دادگستر POL-2048-4G یکساله 20 درصد تخفیف تبلت Lenovo IdeaTab A5500
93.08.07 77227 پرویز اجاقی POL-2048-4G شش ماهه 10 درصد تخفیف تبلت Lenovo IdeaTab A5500
93.08.08 627751 مصطفی دهقان POL-1024-4G سه ماهه تبلت Lenovo IdeaTab A5500
93.08.09 784212 اکبر عابدینی POL-2048-4G یکساله 20 درصد تخفیف تبلت Lenovo IdeaTab A5500
93.08.10 779897 محمد صادق شاه ابراهیم POL-2048-4G یک ماهه تبلت Lenovo IdeaTab A5500
93.08.11 211322 طوبا رفیعی POL-2048-4G شش ماهه 10 درصد تخفیف تبلت Lenovo IdeaTab A5500
93.08.12 458748 محمد صفری POL-1024-4G یک ماهه تبلت Lenovo IdeaTab A5500
93.08.13 437482 نفیسه مجردی POL-1024-4G شش ماهه 10 درصد تخفیف تبلت Lenovo IdeaTab A5500
93.08.14 627917 یوسف شتاب مصر کانلو POL-1024-4G شش ماهه 10 درصد تخفیف تبلت Lenovo IdeaTab A5500
93.08.15 710728 عبدالمجید اربابی POL-1024-4G شش ماهه 10 درصد تخفیف تبلت Lenovo IdeaTab A5500
93.08.16 759829 شهرام انگبینی POL-1024-4G شش ماهه 10 درصد تخفیف تبلت Lenovo IdeaTab A5500
93.08.17 594455 مهدی خیرمندی POL-2048-4G سه ماهه تبلت Lenovo IdeaTab A5500
93.08.18 693598 سهیل جعفری شریف POL-2048-4G یکساله 20 درصد تخفیف تبلت Lenovo IdeaTab A5500
93.08.19 871431 عباس جانبازوطن POL-2048-4G یک ماهه تبلت Lenovo IdeaTab A5500
93.08.20 268576 محمدرضا خداداد POL-2048-4G یکساله 20 درصد تخفیف تبلت Lenovo IdeaTab A5500
93.08.21 11605 سمیرا فرخی POL-2048-4G شش ماهه 10 درصد تخفیف تبلت Lenovo IdeaTab A5500
93.08.22 351153 مریم اردستانی POL-1024-4G شش ماهه 10 درصد تخفیف تبلت Lenovo IdeaTab A5500
93.08.23 177584 موسی ثالثیان POL-2048-4G شش ماهه 10 درصد تخفیف تبلت Lenovo IdeaTab A5500
93.08.24 172153 مسعود امامی POL-1024-4G سه ماهه تبلت Lenovo IdeaTab A5500
93.08.25 160807 عباس مومن زاده نور صادقی POL-2048-4G یکساله 20 درصد تخفیف تبلت Lenovo IdeaTab A5500
93.08.26 693327 فاطمه عسگری POL-1024-4G شش ماهه 10 درصد تخفیف تبلت Lenovo IdeaTab A5500
93.08.27 550824 صلاح حکیم خلیلی POL-2048-4G یکساله 20 درصد تخفیف تبلت Lenovo IdeaTab A5500
93.08.28 393116 معصومه علی اصغر POL-2048-4G یکساله 20 درصد تخفیف تبلت Lenovo IdeaTab A5500
93.08.29 48440 مصطفی درستی POL-2048-4G یکساله 20 درصد تخفیف تبلت Lenovo IdeaTab A5500
93.08.30 349838 مریم احمدیان POL-1024-4G شش ماهه 10 درصد تخفیف تبلت Lenovo IdeaTab A5500