Clicky

خانه
 
خدمات
 
ADSL
 
پشتیبانی
 
پشتیبانی اینترنت پرسرعت ADSL
 
مودم های مطابق با استاندارد پارس آنلاین
مودم های مطابق با استاندارد پارس آنلاین
 
     
مودم های ASUS


مودم Comtrend


مودم D-Link


مودم LINKSYS


مودم Symphony


مودم های Talent


مودم های Zyxel


مودم BillionASUS G31 ASUS G31

مشخصات مودم ASUS G31:
این مودم دارای چهار پورت LAN برای اتصال از طریق کابل و همچنین دارای سیستم WiFi جهت اتصال بی سیم می باشد.

توضیح چراغهای جلوی مودم:
Power نمایانگر روشن یا خاموش بودن مودم می باشد.
LAN نمایانگر ارتباط کامپیوتر با مودم از طریق پورت LAN می باشد.
Wireless نمایانگر فعال بودن WiFi و یا همان ارتباط بی سیم می باشد.
DSL نمایانگر برقراری ارتباط فیزیکی از طریق خط تلفن با مرکز مخابرات می باشد.
Internet نمایانگر متصل بودن به اینترنت می باشد (درحالت NAT).

انواع تنظیمات مودم:
Bridge: با تنظیم مودم به صورت Bridge باید از طریق یک کامپیوتر و با ساختن PPPOE Connection روی آن به اینترنت متصل گردید.در یافت فایل راهنما
NAT: با تنظیم مودم به صورت NAT ، مودم به حالت خودکار به اینترنت متصل می گردد و دیگر نیازی به ساختن Connection مانند حالت Bridge نمی باشد.از مزایای این تنظیم استفاده همزمان چندین کامپیوتر بدون نیاز به سرور می باشد.در یافت فایل راهنما
Route: زمانیکه کاربری بیشتر از یک Static IP برای اتصال به اینترنت داشته باشد از این تنظیم استفاده می گردد.در یافت فایل راهنما
Virtual Server: یک سرویس روی مودم می باشد که از طریق راه اندازی این سرویس میتوان یک ارتباط از راه دور به یک کامپیوتر و یا دوربینهای امنیتی برقرار کرد.در یافت فایل راهنمادریافت فایل نصب  USB         دریافت فایل بروز رسانی


ASUS AM602 ASUS AM602

مشخصات مودم ASUS AM602:
این مودم دارای یک پورت LAN و یک پورت USB می باشد.

توضیح چراغهای جلوی مودم:
نمایانگر روشن یا خاموش بودن مودم می باشد.
LAN نمایانگر ارتباط کامپیوتر با مودم از طریق پورت LAN می باشد.
USB نمایانگر ارتباط کامپیوتر با مودم از طریق پورت USB می باشد.
Status نمایانگر برقراری ارتباط فیزیکی از طریق خط تلفن با مرکز مخابرات می باشد.
ACT نمایانگر متصل بودن به اینترنت می باشد (درحالت NAT).

انواع تنظیمات مودم:
Bridge: با تنظیم مودم به صورت Bridge باید از طریق یک کامپیوتر و با ساختن PPPOE Connection روی آن به اینترنت متصل گردید. در یافت فایل راهنما
NAT: با تنظیم مودم به صورت NAT ، مودم به حالت خودکار به اینترنت متصل می گردد و دیگر نیازی به ساختن Connection مانند حالت Bridge نمی باشد.از مزایای این تنظیم استفاده همزمان چندین کامپیوتر بدون نیاز به سرور می باشد.در یافت فایل راهنما
Route: زمانیکه کاربری بیشتر از یک Static IP برای اتصال به اینترنت داشته باشد از این تنظیم استفاده می گردد.در یافت فایل راهنما
Virtual Server: یک سرویس روی مودم می باشد که از طریق راه اندازی این سرویس میتوان یک ارتباط از راه دور به یک کامپیوتر و یا دوربینهای امنیتی برقرار کرد.در یافت فایل راهنمادریافت فایل نصب  USB         دریافت فایل بروز رسانی


ASUS AM604 ASUS AM604

مشخصات مودم ASUS AM604:
این مودم دارای چهار پورت LAN برای اتصال از طریق کابل و همچنین دارای سیستم WiFi جهت اتصال بی سیم می باشد.

توضیح چراغهای جلوی مودم:
نمایانگر روشن یا خاموش بودن مودم می باشد.
LAN نمایانگر ارتباط کامپیوتر با مودم از طریق پورت LAN می باشد.
! نمایانگرقطع بودن ارتباط فیزیکی از طریق خط تلفن با مرکز مخابرات می باشد.
Link نمایانگر برقراری ارتباط فیزیکی از طریق خط تلفن با مرکز مخابرات می باشد.
ACT نمایانگر متصل بودن به اینترنت می باشد (درحالت NAT).
AP نمایانگر فعال بودن WiFi و یا همان ارتباط بی سیم می باشد.

انواع تنظیمات مودم:
Bridge: با تنظیم مودم به صورت Bridge باید از طریق یک کامپیوتر و با ساختن PPPOE Connection روی آن به اینترنت متصل گردید.در یافت فایل راهنما
NAT: با تنظیم مودم به صورت NAT ، مودم به حالت خودکار به اینترنت متصل می گردد و دیگر نیازی به ساختن Connection مانند حالت Bridge نمی باشد.از مزایای این تنظیم استفاده همزمان چندین کامپیوتر بدون نیاز به سرور می باشد. در یافت فایل راهنما
Route: زمانیکه کاربری بیشتر از یک Static IP برای اتصال به اینترنت داشته باشد از این تنظیم استفاده می گردد.در یافت فایل راهنما
Virtual Server: یک سرویس روی مودم می باشد که از طریق راه اندازی این سرویس میتوان یک ارتباط از راه دور به یک کامپیوتر و یا دوربینهای امنیتی برقرار کرد.در یافت فایل راهنمادریافت فایل نصب  USB         دریافت فایل بروز رسانی


ASUS N10E ASUS N10E

مشخصات مودم ASUS DSL- N10P & DSL- N10E:
این مودم دارای چهار پورت LAN برای اتصال از طریق کابل و همچنین دارای سیستم WiFi جهت اتصال بی سیم می باشد.

توضیح چراغهای جلوی مودم:
نمایانگر روشن یا خاموش بودن مودم می باشد.
ADSL نمایانگر برقراری ارتباط فیزیکی از طریق خط تلفن با مرکز مخابرات می باشد.
 نمایانگر متصل بودن به اینترنت می باشد ( درحالت  NAT ).
1-4 نمایانگر ارتباط کامپیوتر با مودم از طریق پورت LAN می باشد.
 نمایانگر فعال بودن WiFi و یا همان ارتباط بی سیم می باشد.
WPS بیانگر فعال بودن سرویس WPS بر روی مودم می باشد.
 

انواع تنظیمات مودم:
Bridge: با تنظیم مودم به صورت Bridge باید از طریق یک کامپیوتر و با ساختن PPPoE Connection روی آن به اینترنت متصل گردید.در یافت فایل راهنما
NAT: با تنظیم مودم به صورت NAT، مودم به حالت خودکار به اینترنت متصل می گردد و دیگر نیازی به ساختن Connection مانند حالت Bridge نمی باشد. از مزایای این تنظیم استفاده همزمان چندین کامپیوتر بدون نیاز به سرور می باشد. در یافت فایل راهنما
Route: زمانیکه کاربری بیشتر از یک Static IP برای اتصال به اینترنت داشته باشد از این تنظیم استفاده می گردد.در یافت فایل راهنما
Virtual Server: یک سرویس روی مودم می باشد که از طریق راه اندازی این سرویس میتوان یک ارتباط از راه دور به یک کامپیوتر و یا دوربینهای امنیتی برقرار کرد.در یافت فایل راهنمادریافت فایل نصب  USB         دریافت فایل بروز رسانی


COMTREND CT507

مشخصات مودم COMTREND CT507:
این مودم دارای یک پورت LAN می باشد.

توضیح چراغهای جلوی مودم:
PWR نمایانگر روشن یا خاموش بودن مودم می باشد.
ALERT با روشن شدن مودم این چراغ روشن و با روشن شدن LINK این چراغ خاموش می شود.
LAN نمایانگر ارتباط کامپیوتر با مودم از طریق پورت LAN می باشد.
Link نمایانگر برقراری ارتباط فیزیکی از طریق خط تلفن با مرکز مخابرات می باشد.
TX/RX نمایانگر ارسال و دریافت دیتا می باشد.

انواع تنظیمات مودم:
Bridge: با تنظیم مودم به صورت Bridge باید از طریق یک کامپیوتر و با ساختن PPPOE Connection روی آن به اینترنت متصل گردید.در یافت فایل راهنما
NAT: با تنظیم مودم به صورت NAT ، مودم به حالت خودکار به اینترنت متصل می گردد و دیگر نیازی به ساختن Connection مانند حالت Bridge نمی باشد.از مزایای این تنظیم استفاده همزمان چندین کامپیوتر بدون نیاز به سرور می باشد.در یافت فایل راهنما
Route: زمانیکه کاربری بیشتر از یک Static IP برای اتصال به اینترنت داشته باشد از این تنظیم استفاده می گردد.در یافت فایل راهنما
Virtual Server: یک سرویس روی مودم می باشد که از طریق راه اندازی این سرویس میتوان یک ارتباط از راه دور به یک کامپیوتر و یا دوربینهای امنیتی برقرار کرد.در یافت فایل راهنمادریافت فایل نصب  USB         دریافت فایل بروز رسانی


Dlink 2730U Dlink 2730U

مشخصات مودم Dlink 2730U:
این مودم دارای چهار پورت LAN برای اتصال از طریق کابل و همچنین دارای سیستم WiFi جهت اتصال بی سیم می باشد.

توضیح چراغهای جلوی مودم:
Power نمایانگر روشن یا خاموش بودن مودم می باشد.
LAN نمایانگر ارتباط کامپیوتر با مودم از طریق پورت LAN می باشد.
WLAN نمایانگر فعال بودن WiFi و یا همان ارتباط بی سیم می باشد.
DSL نمایانگر برقراری ارتباط فیزیکی از طریق خط تلفن با مرکز مخابرات می باشد.
Internet نمایانگر متصل بودن به اینترنت می باشد (درحالت NAT).

انواع تنظیمات مودم:
Bridge: با تنظیم مودم به صورت Bridge باید از طریق یک کامپیوتر و با ساختن PPPOE Connection روی آن به اینترنت متصل گردید.در یافت فایل راهنما
NAT: با تنظیم مودم به صورت NAT ، مودم به حالت خودکار به اینترنت متصل می گردد و دیگر نیازی به ساختن Connection مانند حالت Bridge نمی باشد.از مزایای این تنظیم استفاده همزمان چندین کامپیوتر بدون نیاز به سرور می باشد.در یافت فایل راهنما
Route: زمانیکه کاربری بیشتر از یک Static IP برای اتصال به اینترنت داشته باشد از این تنظیم استفاده می گردد.در یافت فایل راهنما
Virtual Server: یک سرویس روی مودم می باشد که از طریق راه اندازی این سرویس میتوان یک ارتباط از راه دور به یک کامپیوتر و یا دوربینهای امنیتی برقرار کرد.در یافت فایل راهنمادریافت فایل نصب  USB         دریافت فایل بروز رسانی


Linksys WAG160N Linksys WAG160N

مشخصات مودم Linksys WAG160N:
این مودم دارای چهار پورت LAN برای اتصال از طریق کابل و همچنین دارای سیستم WiFi جهت اتصال بی سیم می باشد.

توضیح چراغهای جلوی مودم:
Power نمایانگر روشن یا خاموش بودن مودم می باشد.
LAN نمایانگر ارتباط کامپیوتر با مودم از طریق پورت LAN می باشد.
نمایانگر فعال بودن WiFi و یا همان ارتباط بی سیم می باشد.
نمایانگر برقراری ارتباط فیزیکی از طریق خط تلفن با مرکز مخابرات می باشد.
نمایانگر متصل بودن به اینترنت می باشد (درحالت NAT).

انواع تنظیمات مودم:
Bridge: با تنظیم مودم به صورت Bridge باید از طریق یک کامپیوتر و با ساختن PPPOE Connection روی آن به اینترنت متصل گردید.در یافت فایل راهنما
NAT: با تنظیم مودم به صورت NAT ، مودم به حالت خودکار به اینترنت متصل می گردد و دیگر نیازی به ساختن Connection مانند حالت Bridge نمی باشد.از مزایای این تنظیم استفاده همزمان چندین کامپیوتر بدون نیاز به سرور می باشد.در یافت فایل راهنما
Route: زمانیکه کاربری بیشتر از یک Static IP برای اتصال به اینترنت داشته باشد از این تنظیم استفاده می گردد.در یافت فایل راهنما
Virtual Server: یک سرویس روی مودم می باشد که از طریق راه اندازی این سرویس میتوان یک ارتباط از راه دور به یک کامپیوتر و یا دوربینهای امنیتی برقرار کرد.در یافت فایل راهنمادریافت فایل نصب  USB         دریافت فایل بروز رسانی


Linksys WAG320N Linksys WAG320N

مشخصات مودم Linksys WAG320N:
این مودم دارای چهار پورت LAN برای اتصال از طریق کابل و همچنین دارای سیستم WiFi جهت اتصال بی سیم می باشد.

توضیح چراغهای جلوی مودم:
Power نمایانگر روشن یا خاموش بودن مودم می باشد.
LAN نمایانگر ارتباط کامپیوتر با مودم از طریق پورت LAN می باشد.
نمایانگراتصال یک Storage Device با مودم از طریق پورت USB می باشد.(فقط در مدل WAG320N)
نمایانگر فعال بودن WiFi و یا همان ارتباط بی سیم می باشد.
نمایانگر برقراری ارتباط فیزیکی از طریق خط تلفن با مرکز مخابرات می باشد.
نمایانگر متصل بودن به اینترنت می باشد (درحالت NAT).

انواع تنظیمات مودم:
Bridge: با تنظیم مودم به صورت Bridge باید از طریق یک کامپیوتر و با ساختن PPPOE Connection روی آن به اینترنت متصل گردید.در یافت فایل راهنما
NAT: با تنظیم مودم به صورت NAT ، مودم به حالت خودکار به اینترنت متصل می گردد و دیگر نیازی به ساختن Connection مانند حالت Bridge نمی باشد.از مزایای این تنظیم استفاده همزمان چندین کامپیوتر بدون نیاز به سرور می باشد.در یافت فایل راهنما
Route: زمانیکه کاربری بیشتر از یک Static IP برای اتصال به اینترنت داشته باشد از این تنظیم استفاده می گردد.در یافت فایل راهنما
Virtual Server: یک سرویس روی مودم می باشد که از طریق راه اندازی این سرویس میتوان یک ارتباط از راه دور به یک کامپیوتر و یا دوربینهای امنیتی برقرار کرد.در یافت فایل راهنمادریافت فایل نصب  USB         دریافت فایل بروز رسانی


Symphony SY-1102 Symphony SY-1102

مشخصات مودم Symphony SY-1102:
این مودم دارای یک پورت LAN و یک پورت USB می باشد.

توضیح چراغهای جلوی مودم:
Power نمایانگر روشن یا خاموش بودن مودم می باشد.
Ethernet نمایانگر ارتباط کامپیوتر با مودم از طریق پورت LAN می باشد.
USB نمایانگر ارتباط کامپیوتر با مودم از طریق پورت USB می باشد.
Link نمایانگر برقراری ارتباط فیزیکی از طریق خط تلفن با مرکز مخابرات می باشد.
Data نمایانگر متصل بودن به اینترنت می باشد (درحالت NAT).

انواع تنظیمات مودم:
Bridge: با تنظیم مودم به صورت Bridge باید از طریق یک کامپیوتر و با ساختن PPPOE Connection روی آن به اینترنت متصل گردید.در یافت فایل راهنما
NAT: با تنظیم مودم به صورت NAT ، مودم به حالت خودکار به اینترنت متصل می گردد و دیگر نیازی به ساختن Connection مانند حالت Bridge نمی باشد.از مزایای این تنظیم استفاده همزمان چندین کامپیوتر بدون نیاز به سرور می باشد.در یافت فایل راهنما
Route: زمانیکه کاربری بیشتر از یک Static IP برای اتصال به اینترنت داشته باشد از این تنظیم استفاده می گردد.در یافت فایل راهنما
Virtual Server: یک سرویس روی مودم می باشد که از طریق راه اندازی این سرویس میتوان یک ارتباط از راه دور به یک کامپیوتر و یا دوربینهای امنیتی برقرار کرد.در یافت فایل راهنمادریافت فایل نصب Windows XP - USB         دریافت فایل بروز رسانی


Symphony SY-4042 Symphony SY-4042

مشخصات مودم Symphony SY-4042:
این مودم دارای چهار پورت LAN برای اتصال از طریق کابل و همچنین دارای سیستم WiFi جهت اتصال بی سیم می باشد.

توضیح چراغهای جلوی مودم:
Power نمایانگر روشن یا خاموش بودن مودم می باشد.
LAN1->LAN4 نمایانگر ارتباط کامپیوتر با مودم از طریق پورت LAN می باشد.
WLAN نمایانگر فعال بودن WiFi و یا همان ارتباط بی سیم می باشد.
DSL نمایانگر برقراری ارتباط فیزیکی از طریق خط تلفن با مرکز مخابرات می باشد.
Internet نمایانگر متصل بودن به اینترنت می باشد (درحالت NAT).

انواع تنظیمات مودم:
Bridge: با تنظیم مودم به صورت Bridge باید از طریق یک کامپیوتر و با ساختن PPPOE Connection روی آن به اینترنت متصل گردید.در یافت فایل راهنما
NAT: با تنظیم مودم به صورت NAT ، مودم به حالت خودکار به اینترنت متصل می گردد و دیگر نیازی به ساختن Connection مانند حالت Bridge نمی باشد.از مزایای این تنظیم استفاده همزمان چندین کامپیوتر بدون نیاز به سرور می باشد.در یافت فایل راهنما
Route: زمانیکه کاربری بیشتر از یک Static IP برای اتصال به اینترنت داشته باشد از این تنظیم استفاده می گردد.در یافت فایل راهنما
Virtual Server: یک سرویس روی مودم می باشد که از طریق راه اندازی این سرویس میتوان یک ارتباط از راه دور به یک کامپیوتر و یا دوربینهای امنیتی برقرار کرد.در یافت فایل راهنمادریافت فایل نصب  USB         دریافت فایل بروز رسانی


Symphony SY-5210S Symphony SY-5210S

مشخصات مودم Symphony SY-5210S:
این مودم دارای یک پورت LAN و یک پورت USB می باشد.

توضیح چراغهای جلوی مودم:
Power نمایانگر روشن یا خاموش بودن مودم می باشد.
Ethernet نمایانگر ارتباط کامپیوتر با مودم از طریق پورت LAN می باشد.
USB نمایانگر ارتباط کامپیوتر با مودم از طریق پورت USB می باشد.
DSL نمایانگر برقراری ارتباط فیزیکی از طریق خط تلفن با مرکز مخابرات می باشد.
Internet نمایانگر متصل بودن به اینترنت می باشد (درحالت NAT).

انواع تنظیمات مودم:
Bridge: با تنظیم مودم به صورت Bridge باید از طریق یک کامپیوتر و با ساختن PPPOE Connection روی آن به اینترنت متصل گردید.در یافت فایل راهنما
NAT: با تنظیم مودم به صورت NAT ، مودم به حالت خودکار به اینترنت متصل می گردد و دیگر نیازی به ساختن Connection مانند حالت Bridge نمی باشد.از مزایای این تنظیم استفاده همزمان چندین کامپیوتر بدون نیاز به سرور می باشد.در یافت فایل راهنما
Route: زمانیکه کاربری بیشتر از یک Static IP برای اتصال به اینترنت داشته باشد از این تنظیم استفاده می گردد.در یافت فایل راهنما
Virtual Server: یک سرویس روی مودم می باشد که از طریق راه اندازی این سرویس میتوان یک ارتباط از راه دور به یک کامپیوتر و یا دوربینهای امنیتی برقرار کرد.در یافت فایل راهنما


Symphony SY-602 Symphony SY-602

مشخصات مودم Symphony SY-602:
این مودم دارای یک پورت LAN و یک پورت USB می باشد.

توضیح چراغهای جلوی مودم:
نمایانگر روشن یا خاموش بودن مودم می باشد.
LAN نمایانگر ارتباط کامپیوتر با مودم از طریق پورت LAN می باشد.
USB نمایانگر ارتباط کامپیوتر با مودم از طریق پورت USB می باشد.
Status نمایانگر برقراری ارتباط فیزیکی از طریق خط تلفن با مرکز مخابرات می باشد.
ACT نمایانگر متصل بودن به اینترنت می باشد (درحالت NAT).

انواع تنظیمات مودم:
Bridge: با تنظیم مودم به صورت Bridge باید از طریق یک کامپیوتر و با ساختن PPPOE Connection روی آن به اینترنت متصل گردید.در یافت فایل راهنما
NAT: با تنظیم مودم به صورت NAT ، مودم به حالت خودکار به اینترنت متصل می گردد و دیگر نیازی به ساختن Connection مانند حالت Bridge نمی باشد.از مزایای این تنظیم استفاده همزمان چندین کامپیوتر بدون نیاز به سرور می باشد.در یافت فایل راهنما
Route: زمانیکه کاربری بیشتر از یک Static IP برای اتصال به اینترنت داشته باشد از این تنظیم استفاده می گردد.در یافت فایل راهنما
Virtual Server: یک سرویس روی مودم می باشد که از طریق راه اندازی این سرویس میتوان یک ارتباط از راه دور به یک کامپیوتر و یا دوربینهای امنیتی برقرار کرد.در یافت فایل راهنمادریافت فایل نصب Windows7 - USB         دریافت فایل نصب Windows Vista - USB

راهنمای نصب USB Driver                       دریافت فایل به روز رسانی


Symphony SY-604 Symphony SY-604

مشخصات مودم Symphony SY-604:
این مودم دارای چهار پورت LAN برای اتصال از طریق کابل و همچنین دارای سیستم WiFi جهت اتصال بی سیم می باشد.

توضیح چراغهای جلوی مودم:
نمایانگر روشن یا خاموش بودن مودم می باشد.
LAN نمایانگر ارتباط کامپیوتر با مودم از طریق پورت LAN می باشد.
! نمایانگرقطع بودن ارتباط فیزیکی از طریق خط تلفن با مرکز مخابرات می باشد.
Link نمایانگر برقراری ارتباط فیزیکی از طریق خط تلفن با مرکز مخابرات می باشد.
ACT نمایانگر متصل بودن به اینترنت می باشد (درحالت NAT).
AP نمایانگر فعال بودن WiFi و یا همان ارتباط بی سیم می باشد.

انواع تنظیمات مودم:
Bridge: با تنظیم مودم به صورت Bridge باید از طریق یک کامپیوتر و با ساختن PPPOE Connection روی آن به اینترنت متصل گردید.در یافت فایل راهنما
NAT: با تنظیم مودم به صورت NAT ، مودم به حالت خودکار به اینترنت متصل می گردد و دیگر نیازی به ساختن Connection مانند حالت Bridge نمی باشد.از مزایای این تنظیم استفاده همزمان چندین کامپیوتر بدون نیاز به سرور می باشد.در یافت فایل راهنما
Route: زمانیکه کاربری بیشتر از یک Static IP برای اتصال به اینترنت داشته باشد از این تنظیم استفاده می گردد.در یافت فایل راهنما
Virtual Server: یک سرویس روی مودم می باشد که از طریق راه اندازی این سرویس میتوان یک ارتباط از راه دور به یک کامپیوتر و یا دوربینهای امنیتی برقرار کرد.در یافت فایل راهنمادریافت فایل نصب Windows7 - USB         دریافت فایل بروز رسانی


Symphony SY-800

مشخصات مودم Symphony SY-800:
این مودم دارای یک پورت LAN و یک پورت USB می باشد.

توضیح چراغهای جلوی مودم:
Power نمایانگر روشن یا خاموش بودن مودم می باشد.
LAN نمایانگر ارتباط کامپیوتر با مودم از طریق پورت LAN می باشد.
USB نمایانگر ارتباط کامپیوتر با مودم از طریق پورت USB می باشد.
Status نمایانگر برقراری ارتباط فیزیکی از طریق خط تلفن با مرکز مخابرات می باشد.
ACT نمایانگر متصل بودن به اینترنت می باشد (درحالت NAT).

انواع تنظیمات مودم:
Bridge: با تنظیم مودم به صورت Bridge باید از طریق یک کامپیوتر و با ساختن PPPOE Connection روی آن به اینترنت متصل گردید.در یافت فایل راهنما
NAT: با تنظیم مودم به صورت NAT ، مودم به حالت خودکار به اینترنت متصل می گردد و دیگر نیازی به ساختن Connection مانند حالت Bridge نمی باشد.از مزایای این تنظیم استفاده همزمان چندین کامپیوتر بدون نیاز به سرور می باشد.در یافت فایل راهنما
Route: زمانیکه کاربری بیشتر از یک Static IP برای اتصال به اینترنت داشته باشد از این تنظیم استفاده می گردد.در یافت فایل راهنما
Virtual Server: یک سرویس روی مودم می باشد که از طریق راه اندازی این سرویس میتوان یک ارتباط از راه دور به یک کامپیوتر و یا دوربینهای امنیتی برقرار کرد.در یافت فایل راهنما


Symphony SY-5500 Symphony SY-5500

مشخصات مودم Symphony SY-5500:
این مودم دارای یک پورت LAN و یک پورت USB می باشد.

توضیح چراغهای جلوی مودم:
Power نمایانگر روشن یا خاموش بودن مودم می باشد.
LAN نمایانگر ارتباط کامپیوتر با مودم از طریق پورت LAN می باشد.
DATA نمایانگر ارسال و دریافت دیتا می باشد.
Link نمایانگر برقراری ارتباط فیزیکی از طریق خط تلفن با مرکز مخابرات می باشد.
PPP نمایانگر متصل بودن به اینترنت می باشد (درحالت NAT).

انواع تنظیمات مودم:
Bridge: با تنظیم مودم به صورت Bridge باید از طریق یک کامپیوتر و با ساختن PPPOE Connection روی آن به اینترنت متصل گردید.در یافت فایل راهنما
NAT: با تنظیم مودم به صورت NAT ، مودم به حالت خودکار به اینترنت متصل می گردد و دیگر نیازی به ساختن Connection مانند حالت Bridge نمی باشد.از مزایای این تنظیم استفاده همزمان چندین کامپیوتر بدون نیاز به سرور می باشد.در یافت فایل راهنما
Route: زمانیکه کاربری بیشتر از یک Static IP برای اتصال به اینترنت داشته باشد از این تنظیم استفاده می گردد.در یافت فایل راهنما
Virtual Server: یک سرویس روی مودم می باشد که از طریق راه اندازی این سرویس میتوان یک ارتباط از راه دور به یک کامپیوتر و یا دوربینهای امنیتی برقرار کرد.در یافت فایل راهنمادریافت فایل نصب USB         دریافت فایل بروز رسانی


Symphony SY-3200 Symphony SY-3200

مشخصات مودم Symphony SY-3200:
این مودم دارای یک پورت USB می باشد.

توضیح چراغهای جلوی مودم:
Power نمایانگر روشن یا خاموش بودن مودم می باشد.
DATA نمایانگر ارسال و دریافت دیتا می باشد.
Link نمایانگر برقراری ارتباط فیزیکی از طریق خط تلفن با مرکز مخابرات می باشد.

انواع تنظیمات مودم:
Bridge: با تنظیم مودم به صورت Bridge باید از طریق یک کامپیوتر و با ساختن PPPOE Connection روی آن به اینترنت متصل گردید.در یافت فایل راهنما
NAT: با تنظیم مودم به صورت NAT ، مودم به حالت خودکار به اینترنت متصل می گردد و دیگر نیازی به ساختن Connection مانند حالت Bridge نمی باشد.از مزایای این تنظیم استفاده همزمان چندین کامپیوتر بدون نیاز به سرور می باشد.در یافت فایل راهنما
Route: زمانیکه کاربری بیشتر از یک Static IP برای اتصال به اینترنت داشته باشد از این تنظیم استفاده می گردد.در یافت فایل راهنما
Virtual Server: یک سرویس روی مودم می باشد که از طریق راه اندازی این سرویس میتوان یک ارتباط از راه دور به یک کامپیوتر و یا دوربینهای امنیتی برقرار کرد.در یافت فایل راهنمادریافت فایل نصب  USB         دریافت فایل بروز رسانی


Talent LT801-AC Talent LT801-AC

مشخصات مودم Talent LT801-AC:
این مودم دارای یک پورت LAN و یک پورت USB می باشد.

توضیح چراغهای جلوی مودم:
Power نمایانگر روشن یا خاموش بودن مودم می باشد.
ETH نمایانگر ارتباط کامپیوتر با مودم از طریق پورت LAN می باشد.
USB نمایانگر ارتباط کامپیوتر با مودم از طریق پورت USB می باشد.
Link نمایانگر برقراری ارتباط فیزیکی از طریق خط تلفن با مرکز مخابرات می باشد.
Internet نمایانگر متصل بودن به اینترنت می باشد (درحالت NAT).

انواع تنظیمات مودم:
Bridge: با تنظیم مودم به صورت Bridge باید از طریق یک کامپیوتر و با ساختن PPPOE Connection روی آن به اینترنت متصل گردید.در یافت فایل راهنما
NAT: با تنظیم مودم به صورت NAT ، مودم به حالت خودکار به اینترنت متصل می گردد و دیگر نیازی به ساختن Connection مانند حالت Bridge نمی باشد.از مزایای این تنظیم استفاده همزمان چندین کامپیوتر بدون نیاز به سرور می باشد.در یافت فایل راهنما
Route: زمانیکه کاربری بیشتر از یک Static IP برای اتصال به اینترنت داشته باشد از این تنظیم استفاده می گردد.در یافت فایل راهنما
Virtual Server: یک سرویس روی مودم می باشد که از طریق راه اندازی این سرویس میتوان یک ارتباط از راه دور به یک کامپیوتر و یا دوربینهای امنیتی برقرار کرد.در یافت فایل راهنما


Talent LT801-AW+ Talent LT801-AW+

مشخصات مودم Talent LT801-AW+:
این مودم دارای یک پورت LAN برای اتصال از طریق کابل و همچنین دارای سیستم WiFi جهت اتصال بی سیم می باشد.

توضیح چراغهای جلوی مودم:
Power نمایانگر روشن یا خاموش بودن مودم می باشد.
ETH نمایانگر ارتباط کامپیوتر با مودم از طریق پورت LAN می باشد.
WLAN نمایانگر فعال بودن WiFi و یا همان ارتباط بی سیم می باشد.
WPS ارتباط بیسیم از طریق سیستم WPS.
Link نمایانگر برقراری ارتباط فیزیکی از طریق خط تلفن با مرکز مخابرات می باشد.
Internet نمایانگر متصل بودن به اینترنت می باشد (درحالت NAT).

انواع تنظیمات مودم:
Bridge: با تنظیم مودم به صورت Bridge باید از طریق یک کامپیوتر و با ساختن PPPOE Connection روی آن به اینترنت متصل گردید.در یافت فایل راهنما
NAT: با تنظیم مودم به صورت NAT ، مودم به حالت خودکار به اینترنت متصل می گردد و دیگر نیازی به ساختن Connection مانند حالت Bridge نمی باشد.از مزایای این تنظیم استفاده همزمان چندین کامپیوتر بدون نیاز به سرور می باشد.در یافت فایل راهنما
Route: زمانیکه کاربری بیشتر از یک Static IP برای اتصال به اینترنت داشته باشد از این تنظیم استفاده می گردد.در یافت فایل راهنما
Virtual Server: یک سرویس روی مودم می باشد که از طریق راه اندازی این سرویس میتوان یک ارتباط از راه دور به یک کامپیوتر و یا دوربینهای امنیتی برقرار کرد.در یافت فایل راهنمادریافت فایل نصب  USB         دریافت فایل بروز رسانی


Talent LT804-A Talent LT804-A

مشخصات مودم Talent LT804-A:
این مودم دارای چهار پورت LAN برای اتصال از طریق کابل می باشد.

توضیح چراغهای جلوی مودم:
Power نمایانگر روشن یا خاموش بودن مودم می باشد.
نمایانگر ارتباط کامپیوتر با مودم از طریق پورت LAN می باشد.
Link نمایانگر برقراری ارتباط فیزیکی از طریق خط تلفن با مرکز مخابرات می باشد.
Internet نمایانگر متصل بودن به اینترنت می باشد (درحالت NAT).

انواع تنظیمات مودم:
Bridge: با تنظیم مودم به صورت Bridge باید از طریق یک کامپیوتر و با ساختن PPPOE Connection روی آن به اینترنت متصل گردید.در یافت فایل راهنما
NAT: با تنظیم مودم به صورت NAT ، مودم به حالت خودکار به اینترنت متصل می گردد و دیگر نیازی به ساختن Connection مانند حالت Bridge نمی باشد.از مزایای این تنظیم استفاده همزمان چندین کامپیوتر بدون نیاز به سرور می باشد.در یافت فایل راهنما
Route: زمانیکه کاربری بیشتر از یک Static IP برای اتصال به اینترنت داشته باشد از این تنظیم استفاده می گردد.در یافت فایل راهنما
Virtual Server: یک سرویس روی مودم می باشد که از طریق راه اندازی این سرویس میتوان یک ارتباط از راه دور به یک کامپیوتر و یا دوربینهای امنیتی برقرار کرد.در یافت فایل راهنمادریافت فایل نصب  USB         دریافت فایل بروز رسانی


Talent LT804-AW+ Talent LT804-AW+

مشخصات مودم Talent LT804-AW+:
این مودم دارای چهار پورت LAN برای اتصال از طریق کابل و همچنین دارای سیستم WiFi جهت اتصال بی سیم می باشد.

توضیح چراغهای جلوی مودم:
Power نمایانگر روشن یا خاموش بودن مودم می باشد.
نمایانگر ارتباط کامپیوتر با مودم از طریق پورت LAN می باشد.
WLAN نمایانگر فعال بودن WiFi و یا همان ارتباط بی سیم می باشد.
Link نمایانگر برقراری ارتباط فیزیکی از طریق خط تلفن با مرکز مخابرات می باشد.
Internet نمایانگر متصل بودن به اینترنت می باشد (درحالت NAT).

انواع تنظیمات مودم:
Bridge: با تنظیم مودم به صورت Bridge باید از طریق یک کامپیوتر و با ساختن PPPOE Connection روی آن به اینترنت متصل گردید.در یافت فایل راهنما
NAT: با تنظیم مودم به صورت NAT ، مودم به حالت خودکار به اینترنت متصل می گردد و دیگر نیازی به ساختن Connection مانند حالت Bridge نمی باشد.از مزایای این تنظیم استفاده همزمان چندین کامپیوتر بدون نیاز به سرور می باشد.در یافت فایل راهنما
Route: زمانیکه کاربری بیشتر از یک Static IP برای اتصال به اینترنت داشته باشد از این تنظیم استفاده می گردد.در یافت فایل راهنما
Virtual Server: یک سرویس روی مودم می باشد که از طریق راه اندازی این سرویس میتوان یک ارتباط از راه دور به یک کامپیوتر و یا دوربینهای امنیتی برقرار کرد.در یافت فایل راهنمادریافت فایل نصب  USB         دریافت فایل بروز رسانی


ZyXEL RU-660 ZyXEL RU-660

مشخصات مودم ZyXEL RU-660:
این مودم دارای یک پورت LAN و یک پورت USB می باشد.

توضیح چراغهای جلوی مودم:
نمایانگر روشن یا خاموش بودن مودم می باشد.
نمایانگر ارتباط کامپیوتر با مودم از طریق آن پورت LAN می باشد.
نمایانگر ارتباط کامپیوتر با مودم از طریق پورت USB می باشد.
نمایانگر برقراری ارتباط فیزیکی از طریق خط تلفن با مرکز مخابرات می باشد.
نمایانگر متصل بودن به اینترنت می باشد (درحالت NAT).

انواع تنظیمات مودم:
Bridge: با تنظیم مودم به صورت Bridge باید از طریق یک کامپیوتر و با ساختن PPPOE Connection روی آن به اینترنت متصل گردید.در یافت فایل راهنما
NAT: با تنظیم مودم به صورت NAT ، مودم به حالت خودکار به اینترنت متصل می گردد و دیگر نیازی به ساختن Connection مانند حالت Bridge نمی باشد.از مزایای این تنظیم استفاده همزمان چندین کامپیوتر بدون نیاز به سرور می باشد.در یافت فایل راهنما
Route: زمانیکه کاربری بیشتر از یک Static IP برای اتصال به اینترنت داشته باشد از این تنظیم استفاده می گردد.در یافت فایل راهنما
Virtual Server: یک سرویس روی مودم می باشد که از طریق راه اندازی این سرویس میتوان یک ارتباط از راه دور به یک کامپیوتر و یا دوربینهای امنیتی برقرار کرد.در یافت فایل راهنما


ZyXEL HW-660 ZyXEL HW-660

مشخصات مودم ZyXEL HW-660:
این مودم دارای چهار پورت LAN برای اتصال از طریق کابل و همچنین دارای سیستم WiFi جهت اتصال بی سیم می باشد.

توضیح چراغهای جلوی مودم:
نمایانگر روشن یا خاموش بودن مودم می باشد.
نمایانگر ارتباط کامپیوتر با مودم از طریق پورت LAN می باشد.
نمایانگر ارتباط کامپیوتر با مودم از طریق پورت USB می باشد.
نمایانگر فعال بودن WiFi و یا همان ارتباط بی سیم می باشد.
نمایانگر برقراری ارتباط فیزیکی از طریق خط تلفن با مرکز مخابرات می باشد.
نمایانگر متصل بودن به اینترنت می باشد (درحالت NAT).

انواع تنظیمات مودم:
Bridge: با تنظیم مودم به صورت Bridge باید از طریق یک کامپیوتر و با ساختن PPPOE Connection روی آن به اینترنت متصل گردید.در یافت فایل راهنما
NAT: با تنظیم مودم به صورت NAT ، مودم به حالت خودکار به اینترنت متصل می گردد و دیگر نیازی به ساختن Connection مانند حالت Bridge نمی باشد.از مزایای این تنظیم استفاده همزمان چندین کامپیوتر بدون نیاز به سرور می باشد.در یافت فایل راهنما
Route: زمانیکه کاربری بیشتر از یک Static IP برای اتصال به اینترنت داشته باشد از این تنظیم استفاده می گردد.در یافت فایل راهنما
Virtual Server: یک سرویس روی مودم می باشد که از طریق راه اندازی این سرویس میتوان یک ارتباط از راه دور به یک کامپیوتر و یا دوربینهای امنیتی برقرار کرد.در یافت فایل راهنما


Billion 5400W ZyXEL RU-660

مشخصات مودم Billion 5400W:
این مودم دارای چهار پورت LAN می باشد.

توضیح چراغهای جلوی مودم:
Power  نمایانگر روشن یا خاموش بودن مودم می باشد.
DSL  نمایانگر برقراری ارتباط فیزیکی از طریق خط تلفن با مرکز مخابرات می باشد.
Internet  نمایانگر متصل بودن به اینترنت می باشد (درحالت NAT).
LAN1->LAN4  نمایانگر ارتباط کامپیوتر با مودم از طریق پورت LAN می باشد.
WLAN  نمایانگر فعال بودن WiFi و یا همان ارتباط بی سیم می باشد.
WPS  نمایانگر فعال بودن یا غیر فعال بودن این ویژگی با توجه به رنگ آن

انواع تنظیمات مودم:
Bridge: با تنظیم مودم به صورت Bridge باید از طریق یک کامپیوتر و با ساختن PPPOE Connection روی آن به اینترنت متصل گردید.در یافت فایل راهنما
NAT: با تنظیم مودم به صورت NAT ، مودم به حالت خودکار به اینترنت متصل می گردد و دیگر نیازی به ساختن Connection مانند حالت Bridge نمی باشد.از مزایای این تنظیم استفاده همزمان چندین کامپیوتر بدون نیاز به سرور می باشد.در یافت فایل راهنما
Route: زمانیکه کاربری بیشتر از یک Static IP برای اتصال به اینترنت داشته باشد از این تنظیم استفاده می گردد.در یافت فایل راهنما
Virtual Server: یک سرویس روی مودم می باشد که از طریق راه اندازی این سرویس میتوان یک ارتباط از راه دور به یک کامپیوتر و یا دوربینهای امنیتی برقرار کرد.در یافت فایل راهنما