فروش اینترنت پرسرعت

سرویس حجمی

اینترنت پرسرعت 128Kbps
با ترافیک هرماه 5GB

فروش اینترنت پرسرعت تا سقف 16Mbps

قیمت هرماه

14،900 تومان
هرماه 12،600تومان
در صورت خرید 24 ماه
 • قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
 • هدیه شبانه دارد

سرویس حجمی

اینترنت پرسرعت 128Kbps
با ترافیک هرماه 10GB

فروش اینترنت پرسرعت تا سقف 16Mbps

قیمت هرماه

25،900 تومان
هرماه 21،800تومان
در صورت خرید 24 ماه
 • قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
 • هدیه شبانه دارد

سرویس حجمی

اینترنت پرسرعت 256Kbps
با ترافیک هرماه 5GB

فروش اینترنت پرسرعت تا سقف 16Mbps

قیمت هرماه

15،900 تومان
هرماه 13،400تومان
در صورت خرید 24 ماه
 • قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
 • هدیه شبانه دارد

سرویس حجمی

اینترنت پرسرعت 256Kbps
با ترافیک هرماه 10GB

فروش اینترنت پرسرعت تا سقف 16Mbps

قیمت هرماه

26،900 تومان
هرماه 22،600تومان
در صورت خرید 24 ماه
 • قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
 • هدیه شبانه دارد

سرویس نامحدود

اینترنت پرسرعت 256Kbps
با ترافیک نامحدود

اینترنت پرسرعت تا سقف 3Mbps

قیمت هرماه

هرماه 45،000تومان
 • قابل ارتقاء تا 3Mbps سرعت دانلود
 • هدیه شبانه ندارد

سرویس حجمی

اینترنت پرسرعت 512Kbps
با ترافیک هرماه 5GB

فروش اینترنت پرسرعت تا سقف 16Mbps

قیمت هرماه

17،400 تومان
هرماه 14،700تومان
در صورت خرید 24 ماه
 • قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
 • هدیه شبانه دارد

سرویس حجمی

اینترنت پرسرعت 512Kbps
با ترافیک هرماه 10GB

فروش اینترنت پرسرعت تا سقف 16Mbps

قیمت هرماه

27،700 تومان
هرماه 23،300تومان
در صورت خرید 24 ماه
 • قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
 • هدیه شبانه دارد

سرویس نامحدود

اینترنت پرسرعت 512Kbps
با ترافیک نامحدود

اینترنت پرسرعت تا سقف 4Mbps

قیمت هرماه

هرماه 90،000تومان
 • قابل ارتقاء تا 4Mbps سرعت دانلود
 • هدیه شبانه ندارد

سرویس حجمی

اینترنت پرسرعت 1Mbps
با ترافیک هرماه 2GB

فروش اینترنت پرسرعت تا سقف 16Mbps

قیمت هرماه

12،000 تومان
هرماه 10،100تومان
در صورت خرید 24 ماه
 • قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
 • هدیه شبانه دارد

سرویس حجمی

اینترنت پرسرعت 1Mbps
با ترافیک هرماه 6GB

فروش اینترنت پرسرعت تا سقف 16Mbps

قیمت هرماه

21،600 تومان
هرماه 18،200تومان
در صورت خرید 24 ماه
 • قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
 • هدیه شبانه دارد

سرویس حجمی

اینترنت پرسرعت 1Mbps
با ترافیک هرماه 10GB

فروش اینترنت پرسرعت تا سقف 16Mbps

قیمت هرماه

29،000 تومان
هرماه 24،400تومان
در صورت خرید 24 ماه
 • قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
 • هدیه شبانه دارد

سرویس حجمی

اینترنت پرسرعت 1Mbps
با ترافیک هرماه 20GB

فروش اینترنت پرسرعت تا سقف 16Mbps

قیمت هرماه

48،000 تومان
هرماه 40،400تومان
در صورت خرید 24 ماه
 • قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
 • هدیه شبانه دارد

سرویس نامحدود

اینترنت پرسرعت 1Mbps
با ترافیک نامحدود

اینترنت پرسرعت تا سقف 5Mbps

قیمت هرماه

219،000 تومان
هرماه 184،000تومان
در صورت خرید 24 ماه
 • قابل ارتقاء تا 5Mbps سرعت دانلود
 • هدیه شبانه ندارد

اینترنت غیر حجمی

اینترنت غیر حجمی
1Mbps

با ترافیک هرماه 20GB + 10GB ترافیک داخلی

قیمت هرماه

هرماه 25،000تومان
 • ارتقا تا سرعت بالاتر ندارد
 • هدیه شبانه ندارد

سرویس حجمی

اینترنت پرسرعت 2Mbps
با ترافیک هرماه 2GB

فروش اینترنت پرسرعت تا سقف 16Mbps

قیمت هرماه

14،000 تومان
هرماه 11،800تومان
در صورت خرید 24 ماه
 • قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
 • هدیه شبانه دارد

سرویس حجمی

اینترنت پرسرعت 2Mbps
با ترافیک هرماه 6GB

فروش اینترنت پرسرعت تا سقف 16Mbps

قیمت هرماه

23،600 تومان
هرماه 19،900تومان
در صورت خرید 24 ماه
 • قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
 • هدیه شبانه دارد

سرویس حجمی

اینترنت پرسرعت 2Mbps
با ترافیک هرماه 10GB

فروش اینترنت پرسرعت تا سقف 16Mbps

قیمت هرماه

32،400 تومان
هرماه 27،300تومان
در صورت خرید 24 ماه
 • قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
 • هدیه شبانه دارد

سرویس حجمی

اینترنت پرسرعت 2Mbps
با ترافیک هرماه 20GB

فروش اینترنت پرسرعت تا سقف 16Mbps

قیمت هرماه

50،400 تومان
هرماه 42،400تومان
در صورت خرید 24 ماه
 • قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
 • هدیه شبانه دارد

سرویس نامحدود

اینترنت پرسرعت 2Mbps
با ترافیک نامحدود

اینترنت پرسرعت تا سقف 6Mbps

قیمت هرماه

395،000 تومان
هرماه 308،100تومان
در صورت خرید 24 ماه
 • قابل ارتقاء تا 6Mbps سرعت دانلود
 • هدیه شبانه ندارد

اینترنت غیر حجمی

اینترنت غیر حجمی
2Mbps

با ترافیک هرماه 30GB + 15GB ترافیک داخلی

قیمت هرماه

هرماه 40،000تومان
 • ارتقا تا سرعت بالاتر ندارد
 • هدیه شبانه ندارد

سرویس حجمی

اینترنت پرسرعت 4Mbps
با ترافیک هرماه 5GB

فروش اینترنت پرسرعت تا سقف 16Mbps

قیمت هرماه

27،400 تومان
هرماه 23،100تومان
در صورت خرید 24 ماه
 • قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
 • هدیه شبانه دارد

سرویس حجمی

اینترنت پرسرعت 4Mbps
با ترافیک هرماه 10GB

فروش اینترنت پرسرعت تا سقف 16Mbps

قیمت هرماه

38،400 تومان
هرماه 32،300تومان
در صورت خرید 24 ماه
 • قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
 • هدیه شبانه دارد

سرویس حجمی

اینترنت پرسرعت 4Mbps
با ترافیک هرماه 30GB

فروش اینترنت پرسرعت تا سقف 16Mbps

قیمت هرماه

74،400 تومان
هرماه 62،500تومان
در صورت خرید 24 ماه
 • قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
 • هدیه شبانه دارد

سرویس حجمی

اینترنت پرسرعت 4Mbps
با ترافیک هرماه 100GB

فروش اینترنت پرسرعت تا سقف 16Mbps

قیمت هرماه

179،400 تومان
هرماه 150،700تومان
در صورت خرید 24 ماه
 • قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
 • هدیه شبانه دارد

اینترنت غیر حجمی

اینترنت غیر حجمی
4Mbps

با ترافیک هرماه 40GB + 20GB ترافیک داخلی

قیمت هرماه

هرماه 60،000تومان
 • ارتقا تا سرعت بالاتر ندارد
 • هدیه شبانه ندارد

سرویس حجمی

اینترنت پرسرعت 6Mbps
با ترافیک هرماه 5GB

فروش اینترنت پرسرعت تا سقف 16Mbps

قیمت هرماه

30،400 تومان
هرماه 25،600تومان
در صورت خرید 24 ماه
 • قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
 • هدیه شبانه دارد

سرویس حجمی

اینترنت پرسرعت 6Mbps
با ترافیک هرماه 10GB

فروش اینترنت پرسرعت تا سقف 16Mbps

قیمت هرماه

41،400 تومان
هرماه 34،800تومان
در صورت خرید 24 ماه
 • قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
 • هدیه شبانه دارد

سرویس حجمی

اینترنت پرسرعت 6Mbps
با ترافیک هرماه 30GB

فروش اینترنت پرسرعت تا سقف 16Mbps

قیمت هرماه

77،400 تومان
هرماه 65،100تومان
در صورت خرید 24 ماه
 • قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
 • هدیه شبانه دارد

سرویس حجمی

اینترنت پرسرعت 6Mbps
با ترافیک هرماه 100GB

فروش اینترنت پرسرعت تا سقف 16Mbps

قیمت هرماه

182،400 تومان
هرماه 153،300تومان
در صورت خرید 24 ماه
 • قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
 • هدیه شبانه دارد

سرویس حجمی

اینترنت پرسرعت 8Mbps
با ترافیک هرماه 5GB

فروش اینترنت پرسرعت تا سقف 16Mbps

قیمت هرماه

31،400 تومان
هرماه 26،400تومان
در صورت خرید 24 ماه
 • قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
 • هدیه شبانه دارد

سرویس حجمی

اینترنت پرسرعت 8Mbps
با ترافیک هرماه 10GB

فروش اینترنت پرسرعت تا سقف 16Mbps

قیمت هرماه

42،400 تومان
هرماه 35،700تومان
در صورت خرید 24 ماه
 • قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
 • هدیه شبانه دارد

سرویس حجمی

اینترنت پرسرعت 8Mbps
با ترافیک هرماه 30GB

فروش اینترنت پرسرعت تا سقف 16Mbps

قیمت هرماه

78،400 تومان
هرماه 65،900تومان
در صورت خرید 24 ماه
 • قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
 • هدیه شبانه دارد

سرویس حجمی

اینترنت پرسرعت 8Mbps
با ترافیک هرماه 100GB

فروش اینترنت پرسرعت تا سقف 16Mbps

قیمت هرماه

183،400 تومان
هرماه 154،100تومان
در صورت خرید 24 ماه
 • قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
 • هدیه شبانه دارد

اینترنت غیر حجمی

اینترنت غیر حجمی
8Mbps

با ترافیک هرماه 60GB + 30GB ترافیک داخلی

قیمت هرماه

هرماه 100،000تومان
 • ارتقا تا سرعت بالاتر ندارد
 • هدیه شبانه ندارد

جشنواره های فروش

دیر نشه

محاسبه ترافیک مصرفی +ADSL2

محاسبه کن

مقایسه‌ی سرویس‌های +ADSL2

مقایسه کن

هزینه ترافیک اضافه
تمامی تعرفه ها بر اساس مصوبه شماره 1 جلسه شماره 237 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.
به تمامی تعرفه ها 6 درصد مالیات بر ارزش افزوه و 3 درصد عوارض شهرداری اضافه می گردد.

دارای تاییدیه شماره: 102/52545 مورخ 1395/05/12 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی. پایان اعتبار تاییدیه: 1395/06/31