logo

تنظیمات PPPoE بر روی مودم های ADSL

به صفحه تنظیمات PPPoE بر روی مودم های ADSL خوش آمدید

PPPoE یکی از پروتکل های شبکه می باشد که مخفف Point To Point Protocol Over Ethernet است که بیشتر توسط ارائه دهندگان خطوط ADSL مورد استفاده قرار می گیرد و قابلیت ارتباط چندین کاربر در یک محل، توسط یک خط ADSL را ارائه می دهد و همچنین امکان برقراری چندین کاربر را نتها یک کارت شبکه فراهم می کند. در ادامه نحوه تنظیمات PPPoE برای مودم های ADSL را نشان می دهیم.

تنظیمات NAT
تنظیمات انواع مودم ها بصورتNAT
تنظیمات Virtual Server
تنظیمات انواع مودم ها بصورت Virtual Server
تنظیمات Router
تنظیمات انواع مودم ها بصورت Router
تنظیمات Bridge
تنظیمات انواع مودم ها بصورت Bridge

با تنظیم مودم به صورت NAT ، مودم به حالت خودکار به اینترنت متصل می گردد و دیگر نیازی به ساختن Connection مانند حالت Bridge نمی باشد.از مزایای این تنظیم استفاده همزمان چندین کامپیوتر بدون نیاز به سرور می باشد.


مودم های Symphony

sy-5210s
SY 5210s

این مودم دارای یک پورت LAN و یک پورت USB می باشد.sy-4024
SY 4024

این مودم دارای چهار پورت LAN برای اتصال از طریق کابل و همچنین دارای سیستم WiFi جهت اتصال بی سیم می باشد.sy-1102
SY 1102

این مودم دارای یک پورت LAN و یک پورت USB می باشد.sy-800
SY 800

این مودم دارای یک پورت LAN و یک پورت USB می باشد.sy-604
SY 604

این مودم دارای چهار پورت LAN برای اتصال از طریق کابل و همچنین دارای سیستم WiFi جهت اتصال بی سیم می باشد.sy-602
SY 602

این مودم دارای یک پورت LAN و یک پورت USB می باشد.sy-5500
SY 5500

این مودم دارای یک پورت LAN و یک پورت USB می باشد.مودم های ASUS

ASUS DSL-N10E
ASUS DSL-N10E

این مودم دارای چهار پورت LAN برای اتصال از طریق کابل و همچنین دارای سیستم WiFi جهت اتصال بی سیم می باشد.ASUS DSL-N10P
ASUS DSL-N10P

این مودم دارای چهار پورت LAN برای اتصال از طریق کابل و همچنین دارای سیستم WiFi جهت اتصال بی سیم می باشد.مودم های Zyxel

Zyxel 660 RU
660 RU

این مودم دارای یک پورت LAN و یک پورت USB می باشد.Zyxel 660 HW
660 HW

این مودم دارای چهار پورت LAN برای اتصال از طریق کابل و همچنین دارای سیستم WiFi جهت اتصال بی سیم می باشد.مودم های Linksys

LINKSYS WAG160N
WAG160N

این مودم دارای چهار پورت LAN برای اتصال از طریق کابل و همچنین دارای سیستم WiFi جهت اتصال بی سیم می باشد.LINKSYS WAG320N
WAG320N

این مودم دارای چهار پورت LAN برای اتصال از طریق کابل و همچنین دارای سیستم WiFi جهت اتصال بی سیم می باشد.مودم های Billion

Billion 5400SW
5400SW

این مودم دارای چهار پورت LAN برای اتصال از طریق کابل و همچنین دارای سیستم WiFi جهت اتصال بی سیم می باشد.مودم های D-Link

D-Link DSL-2730U
660 RU

این مودم دارای چهار پورت LAN برای اتصال از طریق کابل و همچنین دارای سیستم WiFi جهت اتصال بی سیم می باشد.مودم های Planet

Planet
Planet

این مودم دارای یک پورت LAN و یک پورت USB می باشد.مودم های Broadkam

Broadkam
Broadkam

این مودم دارای یک پورت LAN و یک پورت USB می باشد.مودم های Triz

Triz
Triz

این مودم دارای چهار پورت LAN برای اتصال از طریق کابل و همچنین دارای سیستم WiFi جهت اتصال بی سیم می باشد.مودم های Comtrend

Comtrend CT 507
CT 507

این مودم دارای یک پورت LAN می باشد.مودم های Level 1

Level 1
Level 1

این مودم دارای یک پورت LAN و یک پورت USB می باشد.مودم های Corecess

Corecess
Corecess

این مودم دارای یک پورت LAN و یک پورت USB می باشد.یک سرویس روی مودم می باشد که از طریق راه اندازی این سرویس میتوان یک ارتباط از راه دور به یک کامپیوتر و یا دوربینهای امنیتی برقرار کرد.


مودم های Symphony

sy-5210s
SY 5210s

این مودم دارای یک پورت LAN و یک پورت USB می باشد.sy-4024
SY 4024

این مودم دارای چهار پورت LAN برای اتصال از طریق کابل و همچنین دارای سیستم WiFi جهت اتصال بی سیم می باشد.sy-1102
SY 1102

این مودم دارای یک پورت LAN و یک پورت USB می باشد.sy-800
SY 800

این مودم دارای یک پورت LAN و یک پورت USB می باشد.sy-604
SY 604

این مودم دارای چهار پورت LAN برای اتصال از طریق کابل و همچنین دارای سیستم WiFi جهت اتصال بی سیم می باشد.sy-602
SY 602

این مودم دارای یک پورت LAN و یک پورت USB می باشد.مودم های ASUS

ASUS DSL-N10E
ASUS DSL-N10E

این مودم دارای چهار پورت LAN برای اتصال از طریق کابل و همچنین دارای سیستم WiFi جهت اتصال بی سیم می باشد.ASUS DSL-N10P
ASUS DSL-N10P

این مودم دارای چهار پورت LAN برای اتصال از طریق کابل و همچنین دارای سیستم WiFi جهت اتصال بی سیم می باشد.مودم های Zyxel

Zyxel 660 RU
660 RU

این مودم دارای یک پورت LAN و یک پورت USB می باشد.Zyxel 660 HW
660 HW

این مودم دارای چهار پورت LAN برای اتصال از طریق کابل و همچنین دارای سیستم WiFi جهت اتصال بی سیم می باشد.مودم های Linksys

LINKSYS WAG160N
WAG160N

این مودم دارای چهار پورت LAN برای اتصال از طریق کابل و همچنین دارای سیستم WiFi جهت اتصال بی سیم می باشد.LINKSYS WAG320N
WAG320N

این مودم دارای چهار پورت LAN برای اتصال از طریق کابل و همچنین دارای سیستم WiFi جهت اتصال بی سیم می باشد.مودم های Billion

Billion 5400SW
5400SW

این مودم دارای چهار پورت LAN برای اتصال از طریق کابل و همچنین دارای سیستم WiFi جهت اتصال بی سیم می باشد.مودم های D-Link

D-Link DSL-2730U
660 RU

این مودم دارای چهار پورت LAN برای اتصال از طریق کابل و همچنین دارای سیستم WiFi جهت اتصال بی سیم می باشد.زمانیکه کاربری بیشتر از یک Static IP برای اتصال به اینترنت داشته باشد از این تنظیم استفاده می گردد.


مودم های Symphony

sy-5210s
SY 5210s

این مودم دارای یک پورت LAN و یک پورت USB می باشد.sy-4024
SY 4024

این مودم دارای چهار پورت LAN برای اتصال از طریق کابل و همچنین دارای سیستم WiFi جهت اتصال بی سیم می باشد.sy-800
SY 800

این مودم دارای یک پورت LAN و یک پورت USB می باشد.sy-604
SY 604

این مودم دارای چهار پورت LAN برای اتصال از طریق کابل و همچنین دارای سیستم WiFi جهت اتصال بی سیم می باشد.sy-602
SY 602

این مودم دارای یک پورت LAN و یک پورت USB می باشد.مودم های ASUS

ASUS DSL-N10E
ASUS DSL-N10E

این مودم دارای چهار پورت LAN برای اتصال از طریق کابل و همچنین دارای سیستم WiFi جهت اتصال بی سیم می باشد.ASUS DSL-N10P
ASUS DSL-N10P

این مودم دارای چهار پورت LAN برای اتصال از طریق کابل و همچنین دارای سیستم WiFi جهت اتصال بی سیم می باشد.مودم های Zyxel

Zyxel 660 RU
660 RU

این مودم دارای یک پورت LAN و یک پورت USB می باشد.Zyxel 660 HW
660 HW

این مودم دارای چهار پورت LAN برای اتصال از طریق کابل و همچنین دارای سیستم WiFi جهت اتصال بی سیم می باشد.مودم های Linksys

LINKSYS WAG160N
WAG160N

این مودم دارای چهار پورت LAN برای اتصال از طریق کابل و همچنین دارای سیستم WiFi جهت اتصال بی سیم می باشد.LINKSYS WAG320N
WAG320N

این مودم دارای چهار پورت LAN برای اتصال از طریق کابل و همچنین دارای سیستم WiFi جهت اتصال بی سیم می باشد.مودم های Billion

Billion 5400SW
5400SW

این مودم دارای چهار پورت LAN برای اتصال از طریق کابل و همچنین دارای سیستم WiFi جهت اتصال بی سیم می باشد.با تنظیم مودم به صورت Bridge باید از طریق یک کامپیوتر و با ساختن PPPOE Connection روی آن به اینترنت متصل گردید.


مودم های Symphony

sy-5210s
SY 5210s

این مودم دارای یک پورت LAN و یک پورت USB می باشد.sy-4024
SY 4024

این مودم دارای چهار پورت LAN برای اتصال از طریق کابل و همچنین دارای سیستم WiFi جهت اتصال بی سیم می باشد.sy-1102
SY 1102

این مودم دارای یک پورت LAN و یک پورت USB می باشد.sy-800
SY 800

این مودم دارای یک پورت LAN و یک پورت USB می باشد.sy-604
SY 604

این مودم دارای چهار پورت LAN برای اتصال از طریق کابل و همچنین دارای سیستم WiFi جهت اتصال بی سیم می باشد.sy-602
SY 602

این مودم دارای یک پورت LAN و یک پورت USB می باشد.sy-5500
SY 5500

این مودم دارای یک پورت LAN و یک پورت USB می باشد.SY 3200
SY 3200

این مودم دارای یک پورت USB می باشد.مودم های ASUS

ASUS DSL-N10E
ASUS DSL-N10E

این مودم دارای چهار پورت LAN برای اتصال از طریق کابل و همچنین دارای سیستم WiFi جهت اتصال بی سیم می باشد.ASUS DSL-N10P
ASUS DSL-N10P

این مودم دارای چهار پورت LAN برای اتصال از طریق کابل و همچنین دارای سیستم WiFi جهت اتصال بی سیم می باشد.مودم های Zyxel

Zyxel 660 RU
660 RU

این مودم دارای یک پورت LAN و یک پورت USB می باشد.Zyxel 660 HW
660 HW

این مودم دارای چهار پورت LAN برای اتصال از طریق کابل و همچنین دارای سیستم WiFi جهت اتصال بی سیم می باشد.مودم های Linksys

LINKSYS WAG160N
WAG160N

این مودم دارای چهار پورت LAN برای اتصال از طریق کابل و همچنین دارای سیستم WiFi جهت اتصال بی سیم می باشد.LINKSYS WAG320N
WAG320N

این مودم دارای چهار پورت LAN برای اتصال از طریق کابل و همچنین دارای سیستم WiFi جهت اتصال بی سیم می باشد.مودم های Billion

Billion 5400SW
5400SW

این مودم دارای چهار پورت LAN برای اتصال از طریق کابل و همچنین دارای سیستم WiFi جهت اتصال بی سیم می باشد.مودم های D-Link

D-Link DSL-2730U
660 RU

این مودم دارای چهار پورت LAN برای اتصال از طریق کابل و همچنین دارای سیستم WiFi جهت اتصال بی سیم می باشد.مودم های Planet

Planet
Planet

این مودم دارای یک پورت LAN و یک پورت USB می باشد.مودم های Broadkam

Broadkam
Broadkam

این مودم دارای یک پورت LAN و یک پورت USB می باشد.مودم های Triz

Triz
Triz

این مودم دارای چهار پورت LAN برای اتصال از طریق کابل و همچنین دارای سیستم WiFi جهت اتصال بی سیم می باشد.مودم های Comtrend

Comtrend CT 507
CT 507

این مودم دارای یک پورت LAN می باشد.مودم های Level 1

Level 1
Level 1

این مودم دارای یک پورت LAN و یک پورت USB می باشد.

اینترنت پرسرعت
پارس آنلاین حامی جوانان خوب و باحال، پارس آنلاین انتخاب جوان خوب ایرانی

اینترنت پرسرعت
ایران این شکلیه - ایذه 1395 پرش از پل صد و بيست متري خوزستان

اینترنت پرسرعت
یه رویداد خوب در کیش
مشترک خبرنامه‌ی پارس‌آنلاین شوید


back to top