logo
مدت زمان این جشنواره به پایان رسیده است.

دوستان صمیمی پارس آنلاین در استان مازندران که از سرویس حجمی استفاده می کنید، همین حالا با تمدید قرارداد اینترنت پرسرعتتون از 10 درصد تخفیف بهره مند بشید.

فقط تا 30 خرداد ماه فرصت دارید، پس دیر نشه.

اینترنت پرسرعت 8Mbps
737
هزار 460 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 120GB

حداقل سرعت 8Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
24 ماهه
اینترنت پرسرعت 8Mbps
629
هزار 460 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 120GB

حداقل سرعت 8Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
24 ماهه
اینترنت پرسرعت 8Mbps
3
میلیون 815 هزار و 460 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 2400GB

حداقل سرعت 8Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
24 ماهه
اینترنت پرسرعت 8Mbps
3
میلیون 707 هزار و 460 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 2400GB

حداقل سرعت 8Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
24 ماهه
اینترنت پرسرعت 8Mbps
1
میلیون و 547 هزار و 460 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 720GB

حداقل سرعت 8Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
24 ماهه
اینترنت پرسرعت 8Mbps
1
میلیون و 439 هزار و 460 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 720GB

حداقل سرعت 8Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
24 ماهه
اینترنت پرسرعت 8Mbps
899
هزار 460 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 240GB

حداقل سرعت 8Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
24 ماهه
اینترنت پرسرعت 8Mbps
791
هزار 460 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 240GB

حداقل سرعت 8Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
24 ماهه
اینترنت پرسرعت 8Mbps
456
هزار 660 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 120GB

حداقل سرعت 8Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
12 ماهه
اینترنت پرسرعت 8Mbps
402
هزار 660 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 120GB

حداقل سرعت 8Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
12 ماهه
اینترنت پرسرعت 8Mbps
375
هزار 660 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 60GB

حداقل سرعت 8Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
12 ماهه
اینترنت پرسرعت 8Mbps
321
هزار 660 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 60GB

حداقل سرعت 8Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
12 ماهه
اینترنت پرسرعت 8Mbps
780
هزار 660 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 360GB

حداقل سرعت 8Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
12 ماهه
اینترنت پرسرعت 8Mbps
726
هزار 660 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 360GB

حداقل سرعت 8Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
12 ماهه
اینترنت پرسرعت 8Mbps
1
میلیون و 914 هزار و 660 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 1200GB

حداقل سرعت 8Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
12 ماهه
اینترنت پرسرعت 8Mbps
1
میلیون 860 هزار و 660 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 1200GB

حداقل سرعت 8Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
12 ماهه
اینترنت پرسرعت 8Mbps
191
هزار 520 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 30GB

حداقل سرعت 8Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
6 ماهه
اینترنت پرسرعت 8Mbps
164
هزار 520 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 30GB

حداقل سرعت 8Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
6 ماهه
اینترنت پرسرعت 8Mbps
235
هزار 260 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 60GB

حداقل سرعت 8Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
6 ماهه
اینترنت پرسرعت 8Mbps
208
هزار 260 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 60GB

حداقل سرعت 8Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
6 ماهه
اینترنت پرسرعت 8Mbps
397
هزار 260 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 180GB

حداقل سرعت 8Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
6 ماهه
اینترنت پرسرعت 8Mbps
370
هزار 260 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 180GB

حداقل سرعت 8Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
6 ماهه
اینترنت پرسرعت 8Mbps
964
هزار 260 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 600GB

حداقل سرعت 8Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
6 ماهه
اینترنت پرسرعت 8Mbps
937
هزار 260 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 600GB

حداقل سرعت 8Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
6 ماهه
اینترنت پرسرعت 8Mbps
122
هزار 940 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 30GB

حداقل سرعت 8Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
3 ماهه
اینترنت پرسرعت 8Mbps
109
هزار 440 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 30GB

حداقل سرعت 8Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
3 ماهه
اینترنت پرسرعت 8Mbps
98
هزار 280 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 15GB

حداقل سرعت 8Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
3 ماهه
اینترنت پرسرعت 8Mbps
84
هزار 780 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 15GB

حداقل سرعت 8Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
3 ماهه
اینترنت پرسرعت 8Mbps
205
هزار 560 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 90GB

حداقل سرعت 8Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
3 ماهه
اینترنت پرسرعت 8Mbps
192
هزار 60 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 90GB

حداقل سرعت 8Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
3 ماهه
اینترنت پرسرعت 8Mbps
489
هزار 60 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 300GB

حداقل سرعت 8Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
3 ماهه
اینترنت پرسرعت 8Mbps
475
هزار 560 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 300GB

حداقل سرعت 8Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
3 ماهه
اینترنت پرسرعت 8Mbps
77
هزار 220 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 30GB

حداقل سرعت 8Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
1 ماهه
اینترنت پرسرعت 8Mbps
72
هزار 720 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 30GB

حداقل سرعت 8Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
1 ماهه
اینترنت پرسرعت 8Mbps
34
هزار 200 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 5GB

حداقل سرعت 8Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
1 ماهه
اینترنت پرسرعت 8Mbps
29
هزار 700 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 5GB

حداقل سرعت 8Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
1 ماهه
اینترنت پرسرعت 8Mbps
44
هزار 100 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 10GB

حداقل سرعت 8Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
1 ماهه
اینترنت پرسرعت 8Mbps
39
هزار 600 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 10GB

حداقل سرعت 8Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
1 ماهه
اینترنت پرسرعت 8Mbps
172
هزار 260 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 100GB

حداقل سرعت 8Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
1 ماهه
اینترنت پرسرعت 8Mbps
167
هزار 760 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 100GB

حداقل سرعت 8Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
1 ماهه
اینترنت پرسرعت 6Mbps
694
هزار 260 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 120GB

حداقل سرعت 6Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
24 ماهه
اینترنت پرسرعت 6Mbps
586
هزار 260 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 120GB

حداقل سرعت 6Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
24 ماهه
اینترنت پرسرعت 6Mbps
3
میلیون 772 هزار و 260 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 2400GB

حداقل سرعت 6Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
24 ماهه
اینترنت پرسرعت 6Mbps
3
میلیون 664 هزار و 260 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 2400GB

حداقل سرعت 6Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
24 ماهه
اینترنت پرسرعت 6Mbps
1
میلیون و 504 هزار و 260 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 720GB

حداقل سرعت 6Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
24 ماهه
اینترنت پرسرعت 6Mbps
1
میلیون و 396 هزار و 260 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 720GB

حداقل سرعت 6Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
24 ماهه
اینترنت پرسرعت 6Mbps
856
هزار 260 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 240GB

حداقل سرعت 6Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
24 ماهه
اینترنت پرسرعت 6Mbps
748
هزار 260 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 240GB

حداقل سرعت 6Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
24 ماهه
اینترنت پرسرعت 6Mbps
435
هزار 60 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 120GB

حداقل سرعت 6Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
12 ماهه
اینترنت پرسرعت 6Mbps
381
هزار 60 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 120GB

حداقل سرعت 6Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
12 ماهه
اینترنت پرسرعت 6Mbps
354
هزار 60 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 60GB

حداقل سرعت 6Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
12 ماهه
اینترنت پرسرعت 6Mbps
300
هزار 60 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 60GB

حداقل سرعت 6Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
12 ماهه
اینترنت پرسرعت 6Mbps
759
هزار 60 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 360GB

حداقل سرعت 6Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
12 ماهه
اینترنت پرسرعت 6Mbps
705
هزار 60 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 360GB

حداقل سرعت 6Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
12 ماهه
اینترنت پرسرعت 6Mbps
1
میلیون و 893 هزار و 60 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 1200GB

حداقل سرعت 6Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
12 ماهه
اینترنت پرسرعت 6Mbps
1
میلیون 839 هزار و 60 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 1200GB

حداقل سرعت 6Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
12 ماهه
اینترنت پرسرعت 6Mbps
180
هزار 720 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 30GB

حداقل سرعت 6Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
6 ماهه
اینترنت پرسرعت 6Mbps
153
هزار 720 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 30GB

حداقل سرعت 6Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
6 ماهه
اینترنت پرسرعت 6Mbps
224
هزار 460 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 60GB

حداقل سرعت 6Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
6 ماهه
اینترنت پرسرعت 6Mbps
197
هزار 460 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 60GB

حداقل سرعت 6Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
6 ماهه
اینترنت پرسرعت 6Mbps
386
هزار 460 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 180GB

حداقل سرعت 6Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
6 ماهه
اینترنت پرسرعت 6Mbps
359
هزار 460 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 180GB

حداقل سرعت 6Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
6 ماهه
اینترنت پرسرعت 6Mbps
953
هزار 460 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 600GB

حداقل سرعت 6Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
6 ماهه
اینترنت پرسرعت 6Mbps
926
هزار 460 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 600GB

حداقل سرعت 6Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
6 ماهه
اینترنت پرسرعت 6Mbps
117
هزار 540 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 30GB

حداقل سرعت 6Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
3 ماهه
اینترنت پرسرعت 6Mbps
104
هزار 40 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 30GB

حداقل سرعت 6Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
3 ماهه
اینترنت پرسرعت 6Mbps
92
هزار 880 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 15GB

حداقل سرعت 6Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
3 ماهه
اینترنت پرسرعت 6Mbps
79
هزار 380 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 15GB

حداقل سرعت 6Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
3 ماهه
اینترنت پرسرعت 6Mbps
200
هزار 160 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 90GB

حداقل سرعت 6Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
3 ماهه
اینترنت پرسرعت 6Mbps
186
هزار 660 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 90GB

حداقل سرعت 6Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
3 ماهه
اینترنت پرسرعت 6Mbps
483
هزار 660 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 300GB

حداقل سرعت 6Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
3 ماهه
اینترنت پرسرعت 6Mbps
470
هزار 160 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 300GB

حداقل سرعت 6Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
3 ماهه
اینترنت پرسرعت 6Mbps
75
هزار 420 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 30GB

حداقل سرعت 6Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
1 ماهه
اینترنت پرسرعت 6Mbps
70
هزار 920 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 30GB

حداقل سرعت 6Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
1 ماهه
اینترنت پرسرعت 6Mbps
32
هزار 400 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 5GB

حداقل سرعت 6Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
1 ماهه
اینترنت پرسرعت 6Mbps
27
هزار 900 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 5GB

حداقل سرعت 6Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
1 ماهه
اینترنت پرسرعت 6Mbps
42
هزار 300 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 10GB

حداقل سرعت 6Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
1 ماهه
اینترنت پرسرعت 6Mbps
37
هزار 800 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 10GB

حداقل سرعت 6Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
1 ماهه
اینترنت پرسرعت 6Mbps
170
هزار 460 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 100GB

حداقل سرعت 6Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
1 ماهه
اینترنت پرسرعت 6Mbps
165
هزار 960 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 100GB

حداقل سرعت 6Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
1 ماهه
اینترنت پرسرعت 4Mbps
813
هزار 60 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 240GB

حداقل سرعت 4Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
24 ماهه
اینترنت پرسرعت 4Mbps
705
هزار 60 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 240GB

حداقل سرعت 4Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
24 ماهه
اینترنت پرسرعت 4Mbps
651
هزار 60 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 120GB

حداقل سرعت 4Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
24 ماهه
اینترنت پرسرعت 4Mbps
543
هزار 60 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 120GB

حداقل سرعت 4Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
24 ماهه
اینترنت پرسرعت 4Mbps
1
میلیون و 461 هزار و 60 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 720GB

حداقل سرعت 4Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
24 ماهه
اینترنت پرسرعت 4Mbps
1
میلیون و 353 هزار و 60 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 720GB

حداقل سرعت 4Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
24 ماهه
اینترنت پرسرعت 4Mbps
3
میلیون و 729 هزار و 60 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 2400GB

حداقل سرعت 4Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
24 ماهه
اینترنت پرسرعت 4Mbps
3
میلیون و 621 هزار و 60 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 2400GB

حداقل سرعت 4Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
24 ماهه
اینترنت پرسرعت 4Mbps
413
هزار 460 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 120GB

حداقل سرعت 4Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
12 ماهه
اینترنت پرسرعت 4Mbps
359
هزار 460 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 120GB

حداقل سرعت 4Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
12 ماهه
اینترنت پرسرعت 4Mbps
332
هزار 460 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 60GB

حداقل سرعت 4Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
12 ماهه
اینترنت پرسرعت 4Mbps
278
هزار 460 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 60GB

حداقل سرعت 4Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
12 ماهه
اینترنت پرسرعت 4Mbps
737
هزار 460 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 360GB

حداقل سرعت 4Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
12 ماهه
اینترنت پرسرعت 4Mbps
683
هزار 460 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 360GB

حداقل سرعت 4Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
12 ماهه
اینترنت پرسرعت 4Mbps
1
میلیون و 871 هزار و 460 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 1200GB

حداقل سرعت 4Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
12 ماهه
اینترنت پرسرعت 4Mbps
1
میلیون و 817 هزار و 460 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 1200GB

حداقل سرعت 4Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
12 ماهه
اینترنت پرسرعت 4Mbps
169
هزار 920 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 30GB

حداقل سرعت 4Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
6 ماهه
اینترنت پرسرعت 4Mbps
142
هزار 920 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 30GB

حداقل سرعت 4Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
6 ماهه
اینترنت پرسرعت 4Mbps
213
هزار 660 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 60GB

حداقل سرعت 4Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
6 ماهه
اینترنت پرسرعت 4Mbps
186
هزار 660 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 60GB

حداقل سرعت 4Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
6 ماهه
اینترنت پرسرعت 4Mbps
375
هزار 660 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 180GB

حداقل سرعت 4Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
6 ماهه
اینترنت پرسرعت 4Mbps
348
هزار 660 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 180GB

حداقل سرعت 4Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
6 ماهه
اینترنت پرسرعت 4Mbps
942
هزار 660 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 600GB

حداقل سرعت 4Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
6 ماهه
اینترنت پرسرعت 4Mbps
915
هزار 660 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 600GB

حداقل سرعت 4Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
6 ماهه
اینترنت پرسرعت 4Mbps
112
هزار 140 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 30GB

حداقل سرعت 4Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
3 ماهه
اینترنت پرسرعت 4Mbps
98
هزار 640 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 30GB

حداقل سرعت 4Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
3 ماهه
اینترنت پرسرعت 4Mbps
87
هزار 480 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 15GB

حداقل سرعت 4Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
3 ماهه
اینترنت پرسرعت 4Mbps
73
هزار 980 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 15GB

حداقل سرعت 4Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
3 ماهه
اینترنت پرسرعت 4Mbps
194
هزار 760 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 90GB

حداقل سرعت 4Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
3 ماهه
اینترنت پرسرعت 4Mbps
181
هزار 260 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 90GB

حداقل سرعت 4Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
3 ماهه
اینترنت پرسرعت 4Mbps
478
هزار 260 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 300GB

حداقل سرعت 4Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
3 ماهه
اینترنت پرسرعت 4Mbps
464
هزار 760 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 300GB

حداقل سرعت 4Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
3 ماهه
اینترنت پرسرعت 4Mbps
73
هزار 620 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 30GB

حداقل سرعت 4Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
1 ماهه
اینترنت پرسرعت 4Mbps
69
هزار 120 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 30GB

حداقل سرعت 4Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
1 ماهه
اینترنت پرسرعت 4Mbps
30
هزار 600 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 5GB

حداقل سرعت 4Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
1 ماهه
اینترنت پرسرعت 4Mbps
26
هزار 100 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 5GB

حداقل سرعت 4Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
1 ماهه
اینترنت پرسرعت 4Mbps
40
هزار 500 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 10GB

حداقل سرعت 4Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
1 ماهه
اینترنت پرسرعت 4Mbps
36
هزار تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 10GB

حداقل سرعت 4Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
1 ماهه
اینترنت پرسرعت 4Mbps
168
هزار 660 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 100GB

حداقل سرعت 4Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
1 ماهه
اینترنت پرسرعت 4Mbps
164
هزار 160 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 100GB

حداقل سرعت 4Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
1 ماهه
اینترنت پرسرعت 2Mbps
94
هزار 860 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 21GB

حداقل سرعت 2Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
ویژه بازی های آنلاین
review
3 ماهه
اینترنت پرسرعت 2Mbps
289
هزار 260 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 120GB

حداقل سرعت 2Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
ویژه بازی های آنلاین
review
6 ماهه
اینترنت پرسرعت 2Mbps
354
هزار 60 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 84GB

حداقل سرعت 2Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
ویژه بازی های آنلاین
review
12 ماهه
اینترنت پرسرعت 2Mbps
694
هزار 260 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 168GB

حداقل سرعت 2Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
ویژه بازی های آنلاین
review
24 ماهه
اینترنت پرسرعت 2Mbps
1
میلیون و 115 هزار و 460 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 480GB

حداقل سرعت 2Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
ویژه بازی های آنلاین
review
24 ماهه
اینترنت پرسرعت 2Mbps
564
هزار و 660 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 240GB

حداقل سرعت 2Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
ویژه بازی های آنلاین
review
24 ماهه
اینترنت پرسرعت 2Mbps
183
هزار و 960 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 42GB

حداقل سرعت 2Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
ویژه بازی های آنلاین
review
6 ماهه
اینترنت پرسرعت 2Mbps
151
هزار و 560 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 60GB

حداقل سرعت 2Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
ویژه بازی های آنلاین
review
3 ماهه
اینترنت پرسرعت 2Mbps
56
هزار و 520 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 20GB

حداقل سرعت 2Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
ویژه بازی های آنلاین
review
1 ماهه
اینترنت پرسرعت 2Mbps
33
هزار و 660 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 7GB

حداقل سرعت 2Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
ویژه بازی های آنلاین
review
1 ماهه
اینترنت پرسرعت 2Mbps
102
هزار 600 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 12GB

حداقل سرعت 2Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
6 ماهه
اینترنت پرسرعت 2Mbps
75
هزار 600 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 12GB

حداقل سرعت 2Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود ندارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
6 ماهه
اینترنت پرسرعت 2Mbps
147
هزار و 240 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 36GB

حداقل سرعت 2Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
6 ماهه
اینترنت پرسرعت 2Mbps
120
هزار و 240 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 36GB

حداقل سرعت 2Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود ندارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
6 ماهه
اینترنت پرسرعت 2Mbps
262
هزار و 260 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 120GB

حداقل سرعت 2Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
6 ماهه
اینترنت پرسرعت 2Mbps
235
هزار و 260 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 120GB

حداقل سرعت 2Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود ندارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
6 ماهه
اینترنت پرسرعت 2Mbps
205
هزار 200 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 24GB

حداقل سرعت 2Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
12 ماهه
اینترنت پرسرعت 2Mbps
151
هزار 200 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 24GB

حداقل سرعت 2Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود ندارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
12 ماهه
اینترنت پرسرعت 2Mbps
283
هزار و 860 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 72GB

حداقل سرعت 2Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
12 ماهه
اینترنت پرسرعت 2Mbps
229
هزار و 860 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 72GB

حداقل سرعت 2Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود ندارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
12 ماهه
اینترنت پرسرعت 2Mbps
510
هزار و 660 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 240GB

حداقل سرعت 2Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
12 ماهه
اینترنت پرسرعت 2Mbps
456
هزار و 660 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 240GB

حداقل سرعت 2Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود ندارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
12 ماهه
اینترنت پرسرعت 2Mbps
410
هزار 400 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 48GB

حداقل سرعت 2Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
24 ماهه
اینترنت پرسرعت 2Mbps
302
هزار 400 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 48GB

حداقل سرعت 2Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود ندارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
24 ماهه
اینترنت پرسرعت 2Mbps
553
هزار و 860 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 144GB

حداقل سرعت 2Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
24 ماهه
اینترنت پرسرعت 2Mbps
445
هزار و 860 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 144GB

حداقل سرعت 2Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود ندارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
24 ماهه
اینترنت پرسرعت 2Mbps
1
میلیون و 7 هزار و 460 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 480GB

حداقل سرعت 2Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
24 ماهه
اینترنت پرسرعت 2Mbps
899
هزار و 460 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 480GB

حداقل سرعت 2Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود ندارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
24 ماهه
اینترنت پرسرعت 2Mbps
27
هزار و 180 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 6GB

حداقل سرعت 2Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
1 ماهه
اینترنت پرسرعت 2Mbps
22
هزار و 680 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 6GB

حداقل سرعت 2Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود ندارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
1 ماهه
اینترنت پرسرعت 2Mbps
52
هزار و 20 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 20GB

حداقل سرعت 2Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
1 ماهه
اینترنت پرسرعت 2Mbps
47
هزار و 520 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 20GB

حداقل سرعت 2Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود ندارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
1 ماهه
اینترنت پرسرعت 2Mbps
51
هزار 300 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 6GB

حداقل سرعت 2Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
3 ماهه
اینترنت پرسرعت 2Mbps
37
هزار 800 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 6GB

حداقل سرعت 2Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود ندارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
3 ماهه
اینترنت پرسرعت 2Mbps
76
هزار 500 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 18GB

حداقل سرعت 2Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف review
3 ماهه
اینترنت پرسرعت 2Mbps
63
هزار تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 18GB

حداقل سرعت 2Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود ندارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
3 ماهه
اینترنت پرسرعت 2Mbps
138
هزار و 60 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 60GB

حداقل سرعت 2Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود دارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
3 ماهه
اینترنت پرسرعت 2Mbps
124
هزار و 560 تومان

به همراه 10 درصد تخفیف

حجم کل 60GB

حداقل سرعت 2Mbps
قابل ارتقاء تا 16Mbps سرعت دانلود
شبانه نامحدود ندارد
به همراه 10 درصد تخفیف
review
3 ماهه

مشترک خبرنامه‌ی پارس‌آنلاین شوید


back to top